Sekcja turystyczna

Kto jest na stronie?

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 169895
Archiwum
Wiadomości archiwalne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 02 września 2012 10:01


ROK SZKOLNY 2022/2023


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 -  4.09.2023 o godzinie 800 Msza Św. w kaplicy w Jaszczurowej.

Około godziny 900  - spotkanie w budynku szkoły.

Nie ma dowozu w tym dniu.

Serdecznie zapraszamy!


Webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę szkolną

Serdecznie zapraszamy na WEBINAR dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Termin dowyboru: 21 sierpnia godzina 10:00 lub 23 sierpnia godzina 17:00.Interesujące tematy:Miejsce nauki przyjazne dziecku,Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra,Parę słów o kampanii Problem Wagi Ciężkiej.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje pierwsze z cyklu webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Tematyka zaplanowanego spotkania dotyczyć będzie zakupu prawidłowego plecaka i organizacji miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia.

Tematy, które będą poruszane to m. in.:

 • „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci
  i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,
 • „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie,
 • parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:

- od 1 do 15 września 2023r.

- od 2 do 16 października 2023r. w przypadku słuchaczy kolegiów

Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł


Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.

Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2023r. m.in.

- każde wynagrodzenie netto za pracę - oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,

- dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2023r., odcinek opłaconej skł. KRUS,

- świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,

- emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,

- świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,

- dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2023.        

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2230 ze zm.),
• Uchwała Rady Gminy Wiśniowa Nr XLI/273/2018 z dnia 16 luty 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa (Dz. Urz. Woj. podkarpackiego poz.1254 z dn. 21marca 2018r.)

Pouczenie:
• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991r.).
• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.).
• Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kontakt:      nr tel. 172775087


Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Po mszy świętej, odprawionej w kaplicy w Jaszczurowej, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi zgromadzili się w budynku na holu.

Impreza rozpoczęła się od krótkiej akademii – pożegnania klasy ósmej, w wykonaniu szóstoklasistów oraz pokazu umiejętności recytatorskich i wokalnych tegorocznych absolwentów. Po występach zabrał głos Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - Pan Sławomir Tęczar. Pan dyrektor powitał zebranych, podziękował nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi za zaangażowanie i całoroczną współpracę. Następnie zwrócił się do wszystkich uczniów, przypominając o obowiązku systematycznego oraz rzetelnego zdobywania wiedzy, oraz do absolwentów - z życzeniami dobrego startu i sukcesów, które dzięki swoim talentom mają szansę osiągnąć na wyższych poziomach kształcenia.

Uczniowie klasy najstarszej otrzymali świadectwa; w czerwcu 2023 r. edukację zakończyło sześcioro naszych ósmoklasistów. Dyrektor szkoły wręczył dyplomy i nagrody dzieciom wyróżnionym za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, jak również za prace na rzecz szkoły. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych dostali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Po części oficjalnej uroczystości, absolwenci wraz z nauczycielami i rodzicami udali się na poczęstunek.

Zakończenie roku szkolnego to moment, na który czekają wszystkie dzieci. Z tej okazji życzymy Im udanego, bezpiecznego wypoczynku, pełnego pozytywnych wrażeń i atrakcji!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Obsługi.


Warsztaty profilaktyczne - spotkanie z policjantem

20 czerwca 2023 r. na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty dla klas 0-VIII z udziałem pracownika Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Pani policjantka omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku; poinformowała, jak należy zachowywać się na drodze, w domu oraz podczas zabaw. Podała przykłady sytuacji kryzysowych, wymagających interwencji, przypomniała numery alarmowe. Dzieci otrzymały cenne wskazówki, m. in. w jaki sposób zareagować w razie kontaktu z groźnymi zwierzętami, uczyły się przeciwdziałać zachowaniom niebezpiecznym lub niezgodnym z przepisami. Uczestnicy warsztatów poznali konsekwencje prawne czynów zabronionych, takich jak: używanie lub rozprowadzanie substancji odurzających, ingerowanie bez wiedzy i zgody w prywatną własność, wandalizm, naruszenie dóbr osobistych. Oprócz tego Pani poświęciła czas aspektom bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sieci.

W trakcie prelekcji jeden z uczniów klasy VI (Jakub) otrzymał dyplom - wyróżnienie oraz nagrodę ufundowaną przez Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie za udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Spełnienie marzenia - bez uzależnienia”.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. I starsi, i młodsi chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Rozmowa z funkcjonariuszem Policji oraz okazja do zadawania pytań stanowiły dla wszystkich dużą atrakcję.

Zapraszamy do galerii!!

Wyjazd do Wielopola Skrzyńskiego - lekcja muzealna


W piątek 16.06.2023 r. odbył się wyjazd do Wielopola Skrzyńskiego. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VIII wraz z nauczycielkami: Małgorzatą Lepak i Panią Sylwią Haligowską.

Najważniejszym celem naszej wyprawy było zwiedzenie jednego z miejsc pamięci ważnych dla polskiej kultury – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora.

Pierwszy etap programu stanowiła lekcja języka polskiego prowadzona „w terenie”, poświęcona doskonaleniu opisu dzieła sztuki, z wykorzystaniem rzeźby – artystycznej interpretacji wizerunków dzieci: przyszłego twórcy teatru i malarza - Tadeusza Kantora oraz jego siostry Zosi.

Wizyta w Wielopolu Skrzyńskim dostarczyła okazji do poznania historii pomnika upamiętniającego ofiary pożaru kina z 1955 r.

Następnie udaliśmy się do „Kantorówki”. Zostaliśmy oprowadzeni po dawnej plebanii – miejscu narodzin i zamieszkania artysty. Pozyskaliśmy cenne wiadomości na temat życia i twórczości wybitnego wielopolanina. Mogliśmy obejrzeć fragment widowiska teatralnego wyreżyserowanego przez Tadeusza Kantora, jego fotografie rodzinne, dokumenty (m. in. świadectwa szkolne, listy), kompozycje malarskie, rekwizyty teatralne oraz przedmioty codziennego użytku. Wpisaliśmy się do pamiątkowej Kroniki. Naszą uwagę zwróciły nowoczesne technologie zastosowane w pomieszczeniach muzealnych, np. cyfrowe opracowanie filmów, zdjęć i dokumentów, interaktywne puzzle.

Po zwiedzeniu ekspozycji, zgromadziliśmy się pod budynkiem, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.  Na koniec poszliśmy na szybki, ale bardzo smaczny posiłek.

Był to dzień pełen wrażeń… Mamy nadzieję, że wkrótce będzie okazja do uczestnictwa w kolejnej, równie interesującej wycieczce po naszym regionie.

Składamy serdeczne podziękowania Pani przewodnik – pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim  za poświęcony czas, ciekawe opowieści i wiedzę, którą nam przekazała.

Zapraszamy do galerii!


Dzień Rodziny

3 czerwca 2023 r. był dniem szczególnym dla społeczności Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, ze względu na Piknik Rodzinny. Ta niezwykła sobotnia uroczystość stała się okazją do spotkań oraz do wspólnego świętowania Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka.

Imprezę zainaugurowali Pan Dyrektor - Sławomir Tęczar wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Sabiną Błoniarz. W gronie Gości, zgromadzonych na placu przed Wiejskim Domem Kultury w Jaszczurowej, znaleźli się solenizanci (Mamusie, Tatusiowie, Dzieci), Pani Małgorzata Ciołkosz - sołtys wsi,  absolwenci, nauczyciele, pracownicy obsługi,  sponsorzy  oraz sympatycy  naszej szkoły.

Część artystyczna rozpoczęła się od występu baletowej grupy tanecznej z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej, prowadzonej przez Panią Dorotę Dydus-Stasik. Następnie odbył się pokaz umiejętności aktorskich, recytatorskich i tanecznych uczniów z klas 0-I i II – VI, pod kierunkiem nauczycielek: Pani Marii Bysiewicz, Pani Sylwii Haligowskiej i Pani Marzeny Błoniarz. Podczas składania życzeń, połączonych z wręczaniem Rodzicom własnoręcznie wykonanych prezentów, nie zabrakło chwil pełnych wzruszeń i innych pozytywnych emocji.

Na młodszych i nieco starszych uczestników imprezy czekały miłe niespodzianki, m. in. dmuchańce, gry i konkurencje sportowe z animatorami, loteria fantowa, kolorowe brokatowe tatuaże, a także dobrze zaopatrzony bufet, oferujący m. in. gorące kiełbaski z grilla, domowe ciasto, lody, napoje oraz watę cukrową. Na pikniku pojawiły się postacie z popularnych kreskówek (Myszka Miki i Kaczor Donald), które rozdawały słodycze najmłodszym uczestnikom zabaw. Dużo dzieci skorzystało z przejażdżki wozem strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczurowej. Dla najodważniejszych niezapomnianą atrakcję stanowiła jazda konna.

Był to dzień pełen wrażeń, nie było czasu na nudę...  

Składamy serdeczne podziękowania Paniom z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej za wkład finansowy i zaangażowanie w przygotowanie Dnia Rodziny oraz Sponsorom (Panu Stanisławowi Baranowi, Pani Anecie Baran, firmie „Kabanospol Sp. z o. o.” z Wielopola Skrzyńskiego) za materialne wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do galerii!!


Wyjazd uczniów z klasy 8 do Strzyżowa

26 maja 2023 r. Ósmoklasiści wzięli udział w „dniach otwartych” zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, adresowaną do osób rozpoczynających naukę w szkole średniej, uwzględniającą indywidualne zainteresowania.

Prezentację kierunków kształcenia urozmaicono atrakcyjnymi quizami i zagadkami z różnych dziedzin wiedzy; uczniowie, dobrze się przy tym bawiąc, zdobywali kolejne punkty za wiadomości z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych.

Po budynku szkoły przybyłych gości oprowadzali licealiści przebrani za postacie z lektur; nasi Ósmoklasiści mieli okazję spotkać m. in.: Balladynę, Winicjusza oraz bohaterów mitów greckich.

Młodzież z Jaszczurowej nie tylko pozyskała przydatne informacje na temat szkoły średniej, ale także miło spędziła czas na pogawędkach ze starszymi koleżankami i kolegami, przy skromnym poczęstunku. Uczestniczyła w lekcji historii na żywo, otrzymała szansę sprawdzenia swoich umiejętności na strzelnicy.

Podczas wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Pani Aldona Makuch i Pani Sylwia Haligowska.

Zapraszamy do galerii!!


Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita…

[Stanisław Aleksandrzak „Rocznica]

W czwartek 27kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia rysu historycznego święta. Stała się okazją do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród naszej szkolnej społeczności oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi wysłuchali komentarzy odnoszących się do dziejów Polski orazrecytacji znanych utworów poetyckich poświęconych zdarzeniu z 1791 r. Z wizytą na scenie pojawił się nawet… Król Stanisław August Poniatowski! Mimo że Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako jedno z najważniejszych osiągnięć w dziejach I Rzeczypospolitej.

Uroczystość przygotowali uczniowie z klas 4–8, pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Lepak oraz Pawła Śliwy (oprawa muzyczna).

Po obejrzeniu programu artystycznego i odśpiewaniu hymnu,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - Pan Sławomir Tęczar podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie akademii.

 

Zapraszamy do galerii!!


XIV Staropolskie Strojenie Stołu Wielkanocnego

W sobotę 15 kwietnia 2023 r. w Wiejskim Domu Kultury w Jaszczurowej odbyła się uroczystość ph. „XIV Staropolskie Strojenie Stołu Wielkanocnego”, zainicjowana, jak co roku, ·przez reprezentantki trzynastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiśniowa. Panie Gospodynie zaprezentowały publiczności najlepszedania wielkanocne; pokaz połączony był z degustacją oraz z konkursem na najlepszą potrawę.

Imprezę uświetniły występy artystyczne dzieci z klas 0-VI ze Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, pod kierunkiem nauczycielek: Pani Sylwii Haligowskiej, Pani Marii Bysiewicz, Pani Małgorzaty Żołyńskiej i Pani Marzeny Błoniarz. Nasi uczniowie recytowali utwory poetyckie, śpiewali piosenki oraz wystawili spektakl nawiązujący do wielkanocnych tradycji świątecznych.

Na spotkaniu pojawili się zaproszeni Goście, m. in.: Wójt Gminy Wiśniowa – Pan Marcin Kut, radni z gminy Wiśniowa, sołtysi wsi oraz dyrektorzy szkół, w tym także Pan Sławomir Tęczar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.

Zapraszamy do galerii!!


Uczestnictwo Ósmoklasistów w Dniach Otwartych Szkół

30 marca 2023 r. ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, w ramach tzw. Targów Edukacyjnych, odbywających się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.   W trakcie spotkania oferty zaprezentowało 17 szkół ponadpodstawowych:
z Rzeszowa, Boguchwały, Strzyżowa, Ropczyc, Jasła, Brzostku, Krosna i Miejsca Piastowego. Opiekę nad uczniami sprawowali: wychowawca klasy VIII – Pan Paweł Śliwa oraz Pani Sylwia Haligowska.

4 kwietnia 2023 roku  nasza młodzież wraz z Panią Małgorzatą Żołyńską, wybrała się  na Dni Otwarte  Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Dzięki wyjazdowi uczniowie zaznajomili się z ofertą dydaktyczną ZST. Organizator zapewnił gościom możliwość uczestnictwa w konkursach,poznania wielu ciekawostek na temat szkoły oraz rozmów ze starszymi kolegami lub koleżankami.

Wyjazdy dostarczyły wielu wrażeń, motywacji do zdobywania nowej wiedzy oraz do nabywania cennych informacji przydatnych w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Zapraszamy do galerii!!


Warsztaty profilaktyczne w naszej szkole

3 kwietnia 2023 r.w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, z udziałem pracowników Instytutu Rozwoju i Edukacji „Progres”. Tematyka spotkań:  „Przygoda w sieci" (dla dzieci z klas I – II), „ZUI- nie daj się wciągnąć” oraz „Na smutek, frasunek nie pomoże trunek ani inny ekwipunek” (dla uczniów z klas IV-VIII).

Zapraszamy do galerii!!


Życzenia świąteczne

wielkanoc-500x226

zdj.: www.prezentmarzen.com


Zbiórka elektrośmieci!

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła organizuje zbiórkę elektrośmieci.

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWE.

Termin Akcji:  przynosimy do 7 marca 2023 r.

Miejsce Akcji: składamy na dolnym parkingu obok szkoły.


Wstępny nabór do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej  !!!

25.01.2023 – 03.02.2023

Dyrektor Żłobka Samorządowego zwraca się z prośbą do rodziców dzieci urodzonych w roku 2021 i 2022, którzy chcą zapisać dziecko do placówki.

Prośba dotyczy naboru na rok szkolny 2023/2024 bardzo prosimy o szybkie złożenie wstępnego zgłoszenia.

Został ogłoszony program „Maluch plus” i możemy się starać o zwiększenie miejsc, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie (obecnie mamy 30 miejsc).

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej żłobka oraz w placówce. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 721 127 152,

17 3333 141.


Szkolne Jasełka

Tradycją naszej szkoły są jasełka. W tym roku zostały one wystawione 6 stycznia 2023 r. w Kaplicy pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Jaszczurowej. Przygotowaniami części artystycznej kierowały nauczycielki: pani Marzena Błoniarz oraz pani Sylwia Haligowska.

Tegoroczne przedstawienie (z udziałem Przedszkolaków i Pierwszoklasistów) było wyjątkowe. W pięknych, dopasowanych do ról kostiumach, nasi najmłodsi uczniowie prezentowali się doskonale. W obecności mieszkańców wsi, rodziców oraz przybyłych do kaplicy gości, dzieci wspaniale odgrywały swoje role, śpiewały kolędy i pastorałki, recytowały wierszyki o tematyce bożonarodzeniowej.

Rodzice uczniów czynnie zaangażowali się w przygotowania do uroczystości; zadbali o  dekoracje i rekwizyty budujące klimat jasełek i wzmacniające ich przesłanie.

Przedstawienie wywarło bardzo pozytywne wrażenie wśród społeczności lokalnej. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności.

Zapraszamy do galerii!!


  Kiermasz "Podaruj Serce"

W dniach od 9 do 16 grudnia 2022 r. w naszej szkole trwały przygotowania do kiermaszu świątecznego. Wykonawcami dekoracji bożonarodzeniowych byli uczniowie, rodzice oraz pracownicy obsługi. Sprzedaż ozdób odbyła się w Kaplicy w Jaszczurowej 18 grudnia 2022 r., po Mszy Św. o godzinie 9.00.

Pozyskane pieniądze zostały przekazane Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Działania w ramach tego przedsięwzięcia koordynowała Pani Sylwia Haligowska.

Składamy serdeczne podziękowania za współpracę oraz duże zaangażowanie w naszą akcję charytatywną!!

Zapraszamy do galerii!


Niech w te Święta

w Waszych sercach zagości pokój,

radość i szczęście.

Niechaj maleńki Jezus Was błogosławi

w każdym dniu Nowego Roku.

Wesołych Świąt życzą:  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy Obsługi!

boe__narodzenie_3


Wigilia szkolna

Dnia 21 grudnia 2022 roku odbyła się szkolna Wigilia. Na uroczystości obecni byli nasi uczniowie, wychowawcy klasowi i nauczyciele, a także dyrektor szkoły - Pan Sławomir Tęczar. 

Zanim zasiedliśmy do stołu, wysłuchaliśmy odczytanego przez Ks. Tomasza Jordana fragmentu Pisma Świętego o Narodzeniu Pańskim, odmówiliśmy modlitwę  oraz podzieliliśmy  się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne. Zaśpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy. Uczniowie i nauczyciele spędzili ten dzień w wyjątkowej atmosferze. Wspólne świętowanie było wstępem do przeżywania świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania szkolnej Wigilii.

Zapraszamy do galerii!!


Konkurs ortograficzny

15 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbył się konkurs polonistyczny, pod hasłem: Nasze potyczki z ortografią ”. Do eliminacji uczniowie przygotowywali się w domu oraz w trakcie zajęć dodatkowych. Nauczyciel języka polskiego opracował materiały konkursowe [prezentacja PowerPoint zawierająca najważniejsze zasady polskiej ortografii, z podziałem na klasy IV-VI oraz VIII].

Dzieci zapoznały się z wynikami konkursu, jak również z  zawartością  ocenionych arkuszy; na szkolnej tablicy ogłoszeń dla każdej klasy udostępniono klucze rozwiązań do zadań.

Po przerwie świątecznej zwycięzcom zostaną wręczone nagrody zakupione ze środków Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Laureaci oraz uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne słodycze.

W wewnątrzszkolnych eliminacjach wzięło udział 6 uczniów z klasy IV, 7 osób z klasy VI, 6 ósmoklasistów.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu: mgr Małgorzata Lepak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!!

Zapraszamy do galerii!!


Szkolne mikołajki

6 grudnia 2022  roku uczniowie  z naszej szkoły  świętowali mikołajki. W tym wyjątkowym dniu, wraz z opiekunkami,  wszyscy chętni z klas 0-VIII pojechali na wycieczkę do Rzeszowa. Do stolicy województwa wyruszyliśmy autokarem. Realizację programu wycieczki rozpoczęliśmy od wizyty w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Tutaj wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu wokalistów: Mieczysława Szcześniaka i Anny Serafińskiej. Następnie udaliśmy się do kina Helios, na filmy: „Bella i Sebastian” oraz „Wielki zielony krokodyl domowy”.  Po chwilach pełnych wrażeń wybraliśmy się na wspólny poczęstunek.        

W trakcie wycieczki panowała bardzo miła atmosfera. Wyjazd zorganizowali nauczyciele: Maria Bysiewicz, Paweł Śliwa oraz Sylwia Haligowska.

Serdecznie dziękujemy firmie "Roksana" ze Strzyżowa za przekazanie pysznych słodkości dla wszystkich dzieci.

Dwa dni później (8 grudnia 2022 r.) w naszej szkole gościliśmy Świętego Mikołaja, który w asyście swoich Pomocników, odwiedził i młodszych, i starszych. Dzieci otrzymały atrakcyjne prezenty.  

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za zorganizowanie atrakcji mikołajkowych w naszej szkole.

Zapraszamy do galerii!!


"Podaruj Serce"

Zachęcamy do włącznia się w akcję "Podaruj Serce"!
Szczegóły na plakacie.


Zakończenie akcji "Pomóż nam przetrwać zimę"

Dziękujemy za wszystkie przekazane produkty.


Obchody Swięta Niepodległości

W dniu 14 listopada 2022 roku uczniowie naszej szkoły oddali hołd osobom zasłużonym w walce o wolność naszej Ojczyzny. Poprzez uroczystą akademię oraz wspólny śpiew uczcili pamięć tych, dzięki którym możemy teraz żyć w wolnym i niepodległym kraju.

Dodatkowo uczniowie klas 0-II uczestniczyli w lekcji historii dla najmłodszych, której celem było zapoznanie ze Świętem Niepodległości.

Na koniec odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „CZYM JEST DLA CIEBIE NIEPODLEGŁOŚĆ?”. Zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy do galerii!


"Szkoła Pamięta"

Pod koniec października uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zorganizowali akcję „Szkoła Pamięta”. Z tej okazji dzieci przynosili znicze, przygotowały stroiki, które zostały zaniesione na zapomniane groby na Cmentarzu Parafialnym w Brzezinach.


Zapraszamy do galerii!


Pasowanie na ucznia

19 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. W tym szczególnym dniu sześcioro dzieci zostało oficjalnie przyjętych do grona uczniów. Wraz z o rok starszymi kolegami i koleżankami, pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, złożony z wierszyków,  zagadek, piosenek i tańca. Najważniejszym momentem uroczystości było składanie ślubowania oraz samo pasowanie [wielkim ołówkiem] dokonane przez Pana Sławomira Tęczara - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Pierwszaki przyrzekli być dobrymi i pilnymi uczniami, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły.  Wszyscy nowo pasowani otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty (drobne słodycze). Na uroczystość przybyli także zaproszeni Goście: Wójt Gminy Wiśniowa - Pan Marcin Kut, Radna Gminy Wiśniowa - Pani Renata Rymarska-Wójtowicz , Sołtys Wsi Jaszczurowa - Pani Małgorzata Ciołkosz, Panie z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej oraz rodzice pierwszoklasistów.

Zapraszamy do galerii!!


Dzień Nauczyciela

„Takie będą Rzeczypospolite,

jakie ich młodzieży chowanie"

/Jan Zamoyski/

14 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele i nauczyciele -wychowawcy zatrudnieni w naszej szkole, a także pracownicy administracji, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał Pan Sławomir Tęczar – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, który złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom, a nawiązując do pamiętnych słów hetmana Jana Zamoyskiego, podziękował za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

W części artystycznej  uczniowie z klas VI i  VIII,  pod kierunkiem Pani Aldony Makuch, Pani Małgorzaty Żołyńskiej i Pana Pawła Śliwy, śpiewem oraz poprzez humorystyczną  inscenizację, wyrazili swoją wdzięczność i słowa uznania dla pracy nauczyciela. Sztuka teatralna wywołała uśmiech na twarzach zarówno nauczycieli, jak i uczniów.  Na zakończenie uroczystości reprezentanci Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom życzenia i wręczyli im kwiaty.

To był bardzo udany dzień. Dzięki takim uroczystościom uczymy się wzajemnego szacunku i doceniamy znaczenie trudnego zawodu nauczyciela.

Zapraszamy do galerii!!


SZKOLNY TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Uczniowie z klas IV, VI i VIII, pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Lepak, wzięli udział w akcji profilaktycznej ph. „Szkolny Tydzień Życzliwości”. Trwał on od 7 do 13 października 2022 r. Zadaniem uczestników było zgłoszenie propozycji, w jaki sposób można  okazywać życzliwość, uprzejmość innym osobom - w środowisku szkolnym (np. kolegom, koleżankom, pracownikom szkoły) lub poza szkołą (rodzicom, rodzeństwu, znajomym, sąsiadom, itp.).

Chętni uczniowie przedstawiali swoje pomysły na karteczkach, po czym uzupełnione blankiety wrzucali do wyłożonej na holu „Szkolnej Skrzynki Życzliwości”.

Wypełnione formularze zostały wyeksponowane w formie gazetki na korytarzu szkoły.

Zapraszamy do galerii!!


Konsultacje dla uczniów i ich rodziców

W poniższym dokumencie znajduje się harmonogram dostępności nauczycieli dla uczniów i ich rodziców. W tym czasie, odpowiednio do potrzeb, będą oni prowadzili konsultacje dla uczniów, lub ich rodziców.

Harmonogram dostępności nauczycieli


SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie ogólne, które odbędzie się w poniedziałek, 12 września o godzinie 15.00 w budynku szkoły.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Rok szkolny 2022/2023  rozpoczął się 1 września 2022 r. Mszą Świętą w Kaplicy w Jaszczurowej. Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do sali gimnastycznej. Uroczystość w naszej szkole rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Pan Dyrektor serdecznie powitał wszystkich zebranych oraz złożył uczniom i nauczycielom życzenia na nowy rok szkolny. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do wyznaczonych sal na pierwsze powakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.


Bus - informacja

W piątek, 02 września bus rano będzie startował od państwa Opielowskich o godz. 7.05.

Odwozy będą o godz. 13.10 i o 14.00.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2022 -  1.09.2022 o godzinie 800 Msza Św. w kaplicy w Jaszczurowej.

Około godziny 900  - spotkanie w budynku szkoły.

Nie ma dowozu w tym dniu.

Serdecznie zapraszamy!


Pomoc materialna dla uczniów rok szkolny

2022/2023

Termin składania wniosków na stypendia szkolne: Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:

od 1 do 15 września 2022r.

– od 3 do 17 października 2022r. w przypadku słuchaczy kolegiów

Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł

Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.

Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2022r. m.in. – 

– każde wynagrodzenie netto za pracę – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,

– dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2022r., odcinek opłaconej skł. KRUS,

– świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,

– emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,

– świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,

– dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2022.         

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 17 2775 087

Wnioski na stypenidia można pobrać tutaj: https://wisniowa.pl/edukacja/stypendia-szkolne-2022-2023/


ROK SZKOLNY 2021/2022


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Rozpocznie się ono Mszą Św. w kaplicy o godz. 10.00. Po mszy wszyscy udajemy się do szkoły.

Zapraszamy do galerii!


SPOTKANIE Z POLICJANTEM


22 czerwca 2022 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Panią policjantkę z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
W ramach zajęć przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku w domu oraz w miejscach, które możemy odwiedzić w wakacje. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się także najważniejsze kwestie dotyczące przestępczości nieletnich (związane m. in. z  używkami oraz z cyberzagrożeniami). Każdy uczeń miał możliwość poznać zawód policjanta, a następnie obejrzeć wóz policyjny z jego funkcjami i wyposażeniem.

Zapraszamy do galerii!!


WYCIECZKA DO STRZYŻOWA

8 czerwca 2022 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Strzyżowa.
Pierwszy punkt programu  naszego wyjazdu stanowiły warsztaty w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Dzięki uprzejmości pracowników straży, przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. Odbył się także pokaz sprzętu służącego do różnych akcji ratunkowych. Dowiedzieliśmy się, na czym polega trudny  zawód strażaka. 
Następnie udaliśmy się do Tunelu - schronu kolejowego w Strzyżowie.  Pod kierunkiem przewodnika, poznaliśmy historię tego zabytku, położonego niedaleko miejscowości naszego zamieszkania.
Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w restauracji Bowling Cegielnia & Kręgielnia w Dobrzechowie, gdzie zjedliśmy smaczny posiłek, a niektórzy spróbowali swoich sił w grze w kręgle.

Zapraszamy do galerii!!


DZIEŃ RODZINY

1 czerwca w naszej szkole odbył się "Dzień Rodziny" W tym dniu zaprosiliśny rodziców, aby wspólnie ze swoimi pociechami miło spędzić czas. 

Dzieci z przedszkola oraz z klas młodszych zaprezentowały okolicznościwy występ artystyczny. Później wszyscy świętowaliśmy na placu obok szkoły - dzieci miały zapewnione dodatkowe atrakcje - zabawę z animatorami, która odbyła się na boisku szkolnym. 

Wspólnie spędzony dzień zakończyliśmy posilając się pyszną kiełbaską z grilla.

Zapraszamy do galerii!!


Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

pełnych wiary, nadziei oraz miłości

życzą:

Dyrektor oraz pracownicy szkoły!

zmartw


WIZYTA W FIRMIE SEGER

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego 13 kwietnia uczniowie z klas 8 z Jaszczurowej, Markuszowej i Szufnarowej mieli okazje odwiedzić firmę SEGER Cutting Tools -doświadczonego dostawce nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla wszystkich branż przemysłowych w zakresie precyzyjnych narzędzi skrawających.

Zapraszamy do galerii!!


SPOTKANIE Z RODZICAMI


Wychowawcy oraz nauczyciele zapraszają na wywiadówkę w dniu 12 IV 2022 r. (wtorek) o godz. 1300 klasa V, o godz. 1330 reszta klas.

Serdecznie zapraszamy!


REKOLEKCJE 2022

W ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI PARAFIALNYMI PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PLAN DLA DZIECI SZKOLNYCH.

 • PONIEDZIAŁEK - 04.04.2022
  Normalna nauka dzieci w szkole
 • WTOREK - 05.04.2022
  Wspólny wyjazd po pierwszej lekcji do kościoła (8.45 - 10.30), powrót do szkoły i dalsza nauka
 • ŚRODA - 06.04.2022
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na nauki rekolekcyjne (dzieci nie przychodzą do szkoły).


Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

POMOC-DLA-UKRAINY-1024x456


Szanowni Rodzice!


W związku z napływem uchodźców z Ukrainy nasza szkoła przyłącza się do akcji charytatywnej w formie zbiórki pieniędzy. Taka forma pozwoli uniknąć gromadzenia niepotrzebnych zapasów, rzeczy, które nie będą mogły być wykorzystane.

Bardzo prosimy o wsparcie akcji. Środki pieniężne będą zbierane przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu.


Wszystkim z góry dziękujemy za okazane serce.


Dyrektor oraz pracownicy szkoły.


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

W dniu 28 listopada 2021 r. odbył się kiremasz stroików świątecznych. Dochód ze sprzedaży został przekazany na Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.


ZABAWA ANDRZEJKOWA

25 listopada uczniowie klas młodszych uczestniczyli  w Andrzejkach. Były wróżby, tance i inne zabawy. Wszyscy znaleźli dla siebie coś ciekawego.

Zapraszamy do galerii!!


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta odzyskania niepodległości. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie z klas V-VIII.

Zapraszamy do galerii!!


KONKURS CZYTELNICZY

29 października 2021 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: Legendy mojego miejsca zamieszkania i okolic,  przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę Małgorzatę Lepak. W trakcie eliminacji uczestnicy  wykazywali się znajomością  najpopularniejszych podań związanych z miejscowościami z terenów Powiatu Strzyżowskiego, w tym także gminy Wiśniowa.

W pracach nad arkuszem konkursowym wzięli udział chętni uczniowie  z klas V, VII i VIII. Podczas uroczystego apelu odbyło się wręczenie zwycięzcom pamiątkowych dyplomów oraz nagród. Składamy serdeczne podziękowania  Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej za wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.


Zapraszamy do galerii!!


DZIEŃ DYNI

29 października przedszkolaki oraz klasy I i III uczestniczyli w zabawach z okazji z Dnia Dyni.

Zapraszamy do galerii!!


PASOWANIE NA UCZNIA

12.10 2022 w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość Pasowanie na Ucznia. Jest to szczególny dzień, który pozostanie na długo w pamięci każdego ucznia z klasy pierwszej. Pierwszakom w tym ważnym dniu towarzyszyli starsi koledzy, nauczyciele ale i zaproszeni goście. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Zapraszamy do galerii!!


PROGRAM CYFROWA GMINA


Wsparcie rodzin popegeerowskich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa!

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR.

Więcej informacji po kliknięciu w poniższy link:

https://wisniowa.pl/ogloszenia/program-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym/


SPOTKANIE Z RODZICAMI

Szanowni rodzice !

Wychowawcy oraz dyrektor szkoły zapraszają w dniu 16 IX  2021 r. (czwartek) o godz. 1400 na spotkanie klasowe i ogólne.

W programie spotkania sprawy organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym.


szczepieniauczniow

Film dla dzieci zachęcający do szczepienia:

https://youtu.be/UM_9LOTE0W4

Strona Uniceff:

Materiały dla dzieci i młodzieży - Koronawirus (COVID-19) / UNICEF Polska (unicef-koronawirus.pl)


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 -  1.09.2021 (środa) o godzinie 800 Msza Św. w kaplicy w Jaszczurowej.

Około godziny 900  - spotkanie w budynku szkoły.

Nie ma dowozu w tym dniu.

Serdecznie zapraszamy!


Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach

Od nowego roku szkolnego będzie możliwość zaszczepienia chętnych dzieci (w wieku 12 lat i starszych) w szkole.

Po otrzymaniu dokładnych informacji będziemy upowszechniać informacje na ten temat zainteresowanym uczniom i ich rodzicom.


ROK SZKOLNY 2020/2021


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 11 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udziałem pracowników  Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Uczniowie z klasy II oraz  z klas IV-VIII poznali zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Chętnie zadawali pytania związane z bezpieczeństwem, m. in. na drodze, w górach, nad wodą, w Internecie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu służącego do akcji policyjnych.

Zapraszamy do galerii!!


NAUKA HYBRYDOWA

Organizacja nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej od dnia 17.05 do 28 maja 2021 r. przedstawia się następująco:

Pierwszy tydzień:

17.05.2021 r.- klasy 4, 6
18.05.2021 r.- klasy 7, 8
19.05.2021 r.- klasy 7, 8
20.05.2021 r.- klasy 7, 8
21.05.2021 r.- klasy 4, 6

Drugi tydzień:

24.05.2021 r. - klasy 7,8
25.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
26.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
27.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
28.05.2021 r. - klasy 4,6

Dla danych klas w poszczególne dni będzie dojazd oraz obiad.Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

image001

Kogo obejmuje spis powszechny?

 

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Jak się spisać i o co będziemy pytani?

 1. Podstawową metodą spisu jest samospis przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/
   
 1. Jeśli nie możesz się spisać samodzielnie przez Internet zadzwoń na infolinię spisową - tel.:  22 279 99 99.
   
 1. W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, od 1 kwietnia w każdej gminie działa punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych.
   

Gminny Punkt Spisowy - Urząd Gminy Wiśniowa

Pokój nr 4

tel. 17 2775 063

 

Lista pytań w NSP 2021 dostępna jest pod adresem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Osoby które dokonają samospisu przez Internet mogą wziąć udział w loterii spisowej. Do wygrania są cenne nagrody (samochód Toyota Yaris oraz karty przedpłacone o wartości 1000 zł i 500 zł). Szczegóły pod adresem https://loteria.spis.gov.pl/.


ŚWIATŁOWÓD DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy Jaszczurowej i okolic mają możliwość uzyskania darmowego przyłączenia do sieci światłowodowej.

Wszyscy, którzy byliby chętni, muszą pobrać i wypełnić dokumenty oraz dostarczyć je do p. Marii Bysiewicz lub do Szkoły w Jaszczurowej.

Dokumenty do pobrania:

- FORMULARZ
- ZGODA RODO


Wyniki kosu „Matematyczny T-shirt”

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie pt. „Matematyczny T-shirt” bardzo serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac i gratulujemy niesamowitych pomysłów. Po raz kolejny wykazaliście się dużym talentem i kreatywnością. Wśród nadesłanych prac wyłoniono trzech zwycięzców. Tytuł laureata otrzymują:

Miłosz Stanek

Alan Opielowski

Oskar Opielowski

Gratulujemy!!! Zapraszamy do galerii.


Wesołego Alleluja!

wielkanoc-500x226

zdj.: www.prezentmarzen.com


Akademia z okazji dnia Babci i Dziadka

25 stycznia w naszej szkole przedszkolaki i uczniowie klasy 2 przedstawili akademię, przygotowaną z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego dobrego!

Zapraszamy do galerii oraz do obejrzenia filmików z występu Waszych wnuków!

Filmiki:

https://youtu.be/Pp-4gLLogLg
https://youtu.be/PmS9ZMmpFcQ

https://youtu.be/p1eliIbOl8c

https://youtu.be/mTiRFUbnyjg


III Walentynkowy Konkurs Plastyczny

Kolejny konkurs… kolejne piękne prace… i kolejne dylematy komisji…

26 stycznia 2021 roku został ogłoszony III Walentynkowy Konkurs Plastyczny skierowany do uczniów klas II-VIII. Wiele osób wzięło udział w konkursie, przesyłając zdjęcia swoich prac. Walentynki były wykonane różnymi technikami, co znacznie utrudniło pracę komisji.

Ostatecznie komisja wybrała prace, które postanowiono wyróżnić i nagrodzić.

Autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac są:

Kategoria I:

Alan Opielowski - nagroda

Jakub Haligowski - nagroda

Filip Rakowski - wyróżnienie

Miłosz Stanek – wyróżnienie

Kategoria II:

Dawid Strzęciwilk – nagroda.

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać już wkrótce.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!


Szkolny konkurs matematyczny

W grudniu został ogłoszony szkolny konkurs pt. „Najciekawsza kula matematyczna” skierowany do klas I-VIII. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie nadesłali zdjęcia swoich prac. Spośród nich komisja wybrała te, które zasługiwały na szczególne uznanie. Nie było łatwo, bo każda praca była inna, piękna i ciekawa. Wyłoniono też głównego zwycięzcę, którym został Jakub Haligowski. Jego kula przyciągała wzrok nie tylko z zewnątrz. W środku skrywała tajemnicę… zagadki matematyczne, które można wykorzystać do wielu gier i zabaw. Gratulujemy zwycięzcom!! Dla każdego uczestnika przygotowano upominek.

Osoby nagrodzone:

Kategoria I (klasa II):

Miłosz Stanek

Leonard Stasik

Alan Opielowski

Kategoria II (klasy IV i VI):

Jakub Haligowski (nagroda główna)

Krystian Michalski

Julia Chmura

Kategoria III (klasy VII i VIII):

Marcelina Chmura

Fabiola Opielowska

Kamila Kujda

Nagrody i dyplomy już czekają w szkole na odbiór.

Zapraszamy do galerii!!!


Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, iż istnieje możliwość dofinansowania w wysokosci 1500 złotych na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Termin składania wniosków mija 30 grudnia.

Szczegóły w linku.


ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Na najbliższe dwa tygodnie – od 24 października do 8 listopada – zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. W tym czasie lekcje odbywać się będą w trybie zdalnym przy użyciu platformy Microsoft Office 365 (w składzie której jest Microsoft Teams), według dotychczasowego planu zajęć.
Przedszkolaki i klasa II nadal przychodzą do szkoły.

Uczniowie klas IV - VIII otrzymali loginy i hasła do Office 365. Zaleca się zainstalowanie aplikacji Teams na komputerze (można instalować też urządzeniu mobilnym - tablet, smartfon).

Prosimy rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc przy pierwszym logowaniu - nie wszyscy w szkole zdążyli się zalogować.

Szkoła może wypożyczyć laptopy w razie potrzeby.

Kontakt w przypadku problemów z zalogowaniem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dzień Edukacji Narodowej

w naszej szkole

W dniu 14 października naszej szkole obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. W trakcie uroczystej akademii  dzieci i młodzież złożyli  serdeczne życzenia wszystkim Uczącym.  Oprócz powinszowań, Nauczyciele otrzymali także imienne "medale" z sentencjami za zasługi - w podzięce za trud oraz zaangażowanie w codziennej pracy.

Program artystyczny akademii przygotowali uczniowie z klas IV-VIII, pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Lepak.

Serdecznie zapraszamy do galerii!!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)  (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 10. edycja akcji (ŚDTM 2020) została przeprowadzona 2 października 2020.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Przygotowanie do ŚDTM rozpoczęliśmy tydzień wcześniej. Uczniowie w tym czasie przygotowali plakaty, rekwizyty, ozdobili szkołę tematycznymi dekoracjami. Przed egzaminami aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw.

W tym roku ze względu na zagrożenie w naszej szkole akcja została przeprowadzona w minimalnej wersji. Została zorganizowana na lekcjach matematyki. Uczniowie losowali zadania sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia i rozwiązywali je w pojedynkę. W grupach rozwiązywali łamigłówki matematyczno-logiczne. Na korytarzu były rozwieszone karteczki z zadaniami dla poszczególnych klas. Za rozwiązanie tych wszystkich zadań uczniowie byli nagradzani. Najlepsi uczniowie byli premiowani dodatkowo oceną. Swoje umiejętności uczniowie sprawdzali także w czasie różnego rodzaju gier.

Zapraszamy do galerii!!


Zmiany w organizacji zajęć szkolnych

w roku szkolnym 2020/2021 wynikające ze stanu epidemii SARSCoV-19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeśli dziecko jest chore nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych, pozostaje w domu.
  W przypadku kataru, który jest wynikiem alergii uczeń może uczęszczać do szkoły (należy wypełnić oświadczenie).
 2. Uczeń nie może uczęszczać do szkoły, jeśli domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Rodzice/opiekunowie, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, również zobowiązani są do przestrzegania zasad i obostrzeń.
 4. Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów podczas przyprowadzania uczniów do szkoły i odbierania z niej:
  - opiekun nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  - tylko jeden opiekun może wejść do przedsionka szkoły (wynika to z obowiązku ograniczenia przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum),
  - wszystkich i wszędzie w szkole obowiązuje zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  - rodziców/opiekunów obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
   i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych – gorączka, kaszel, katar – uczeń musi zostać odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), a rodzić lub opiekun dziecka niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu, szkoła w tym przypadku nie może zapewnić choremu uczniowi odjazdu).
 6. Rodzice zobowiązani są zapewnić szkole szybki, skuteczny sposób komunikacji ze sobą lub upoważnionymi opiekunami (telefony do rodziców, Messanger lub inne sposoby szybkiej komunikacji).
 7. W przypadku uczniów ogólne zasady organizacji pracy w szkole i na lekcjach przewidują między innymi :
  - dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, po wyjściu z szatni i stołówki, po wyjściu z ubikacji oraz każdorazowo przed wejściem do klasy/sali gimnastycznej,
  - zachowanie dystansu podczas przerw, ograniczanie gromadzenia się uczniów na korytarzu, w toalecie może przebywa maksymalnie trzech uczniów, tyle ile jest kabin,
  - dobrowolnie można stosować maseczki lub przyłbice podczas przerw i pobytu w szatni. Nie ma obowiązku stosowania maseczek/przyłbic w czasie lekcji,
  - w czasie transportu do szkoły również obowiązuje zasłanianie ust i nosa,
  - w trakcie dożywiania uczniowie zajmują stałe miejsca według przypisanych stolików,
  - uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych i podręczników, nie można pożyczać przyborów,
  - ograniczyć przynoszone ze sobą do szkoły przybory szkolne oraz inne rzeczy (np. zabawki) do minimum,
  - unikać dotykania nosa, oczu i ust,
  - na niektórych lekcjach  np. informatyka, wychowanie fizyczne będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane ze specyfiką tego przedmiotu (dezynfekcja klawiatury, sprzętu sportowego),
  - uczniowie pozostają na korytarzach, na których mają klasę, nie przemieszają się między piętrami
  - wyjścia na przerwach na powietrze będzie na określonych warunkach zależnych m. in. od pogody
 8. Zachowanie w bibliotece – do biblioteki należy wchodzić pojedynczo i czekać do momentu, aż poprzedzająca nas osoba nie opuści biblioteki.
 9. Nie przestrzeganie powyższych zasad może skutkować konsekwencjami wynikającymi ze statutu szkoły.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godzinie 900 na placu przed szkołą. (UWAGA! - prosimy o zachowanie społecznego dystansu)

O godzinie 800 będzie Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego (dla chętnych) w kaplicy w Jaszczurowej.

Serdecznie zapraszamy!Stypendia szkolne 2020/2021

Informacje oraz druki wniosków na stypendia szkolne 2020/2021 są dostępne w zakładce "Rada rodziców" w kategorii "Więcej informacji".ROK SZKOLNY 2019/2020


ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

w dniu 31 lipca (piątek) na godzinę 9.30.


KONKURSY PROFILAKTYCZNE "BEZPIECZNE WAKACJE"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursch pod hasłem "Bezpieczne Wakacje 2020".
Wszelkie informacje o konkursach dostępne tutaj.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Ze względu na obecną sytuację, serdecznie zapraszamy dzieci do odbioru świadectw dnia 26.06.2020 r.

Na godzinę 10.30 zapraszamy dzieci z przedszkola oraz klasy I i III.

Na godzinę 12.00 (po mszy) zapraszamy dzieci z klas V - VIII.

O godzinie 11.00 odbędzie się Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do galerii.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE INFORMACJE

Terminy egzaminu

 

JĘZYK POLSKI (120 minut, 180 minut czas wydłużony)

16 czerwca 2020 (wtorek) godz. 9.00

MATEMATYKA (100 minut, 150 minut czas wydłużony)

17 czerwca 2020 (środa) godz. 9.00

JĘZYK ANGIELSKI (90 minut, 135 minut czas wydłużony )

18 czerwca 2020 (czwartek) godz. 9.00

31 LIPCA 2020 - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty – praktyczne wskazówki

PAMIĘTAJ!!!

 • obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 • w trakcie oczekiwania na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej zachowaj odstęp min. 1,5 metra od innych zdających oraz miej zakryte nos i usta
 • przed wejściem do szkoły pamiętaj o zdezynfekowaniu dłoni specjalnym płynem
 • w trakcie trwania egzaminów, na teren szkoły mogą wejść tylko zdający uczniowie oraz pracownicy szkoły
 • jeśli potrzebujesz, możesz wziąć małą butelkę wody (wówczas trzeba ją postawić obok nogi stolika)
 • Bądź na czas – codziennie egzaminy zaczynają się o godzinie 9.00, ale pamiętaj, że trzeba być wcześniej. O godzinie 8.30 zaczyna się wchodzenie do sal. Zajmij miejsce według wylosowanego numeru
 • Nie zapomnij zabrać potrzebnych przyborów – długopis z czarnym atramentem (warto mieć drugi w zapasie), w drugi dzień zabierz również linijkę
 • Zawsze zapoznaj się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
 • Sprawdź poprawność numeru PESEL na otrzymanej naklejce
 • Pamiętaj, aby zakodować swoją pracę – zapisz swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieść otrzymane naklejki
 • Pamiętaj, aby przenieść odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi* Po zakończeniu podstawowego czasu jest na to 5 dodatkowych minut
 • Postaraj się wykorzystać cały czas przeznaczony na pisanie egzaminu
 • Przed  i po egzaminie słuchaj uważnie poleceń nauczyciela
 • Ubierz się elegancko, lecz wygodnie – nie pozwól aby zbyt wysokie buty lub niewygodny strój krępowały Twoją swobodę ruchów

 

ZABRONIONE!!!

 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi (np. podanie ręki na przywitani, uściski)
 • NIE dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegaj higieny podczas kaszlu i kichania(zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 • zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie
 • NIE pożyczaj  przyborów od innych zdających
 • NIE zabieraj ani nie korzystaj z kalkulatora oraz słownika
 • NIE przynoś ani nie używaj żadnych urządzeń elektronicznych czy telekomunikacyjnych (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3, itp.)
 • Pracuj samodzielnie i nie zakłócaj przebiegu egzaminu
 • NIE opuszczaj sali egzaminacyjnej
 • NIE opuszczaj wylosowanego miejsca
 • W ŻADEN sposób nie porozumiewaj się z innymi zdającymi
 • NIE wypowiadaj uwag i komentarzy
 • NIE zadawaj żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

Wskazówki zapisane kolorem czerwonym, zostały wprowadzone według wytycznych CKE w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

W przypadku niesamodzielnej pracy, zakłócania przebiegu egzaminu, prób komunikowania się z innymi uczniami, posiadania i używania niedozwolonych urządzeń telekomunikacyjnych  EGAZMIN MOŻE ZOSTAĆ PRZRWANY I UNIEWAŻNIONY!!!

*Osoby korzystające z dostosowania warunków w trakcie egzaminu nie mają obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY 8


Drodzy uczniowie klasy 8!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, króre będą odbywały się w budynku szkoły od poniedziałku 25 maja według grafika:

poniedziałek - godz. 9-11 - J.Wójcik, 11-12 - J.Januszek
wtorek  -          godz. 9-10 - M. Bysiewicz, 10-11 - S. Haligowska (historia/WOS)
środa -              godz. 9-11 - A. Pelczar, 11-12 - M. Jurasz
czwartek -       godz. 9-11 - M. Lepak, 11-12 - D. Ozga
piątek -            godz. 9-10 - S. Haligowska (doradztwo zawodowe), 10-11 - P. Śliwa


OBOWIĄZEK ZDALNEGO NAUCZNIA

Szanowni Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć do dnia 10 kwietnia 2020r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r., informuję, że od 25 marca 2020r. został wprowadzony obowiązek zdalnego nauczania. Nauczyciele będą pracować zgodnie z tymczasowym rozkładem zajęć, który podadzą poszczególnym klasom za pomocą e-dziennika. Proszę o dopilnowanie systematycznej pracy dzieci, gdyż nauczyciele mają obowiązek oceny ich pracy. Dlatego też proszę o odsyłanie zleconych zadań (tylko tych, o które zostaną poproszone).

Proszę poinformować dzieci, że kolejność wykonywania lekcji nie ma znaczenia, również pora dnia. Należy tak rozkładać pracę przy komputerze, aby nie pracować non stop kilka godzin z rzędu. Trzeba robić przerwy na odpoczynek, rozkładać pracę na kilka etapów.

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów proszę kontaktować się za pomocą dostępnych środków komunikacji lub na adres e-mailowy szkoły – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Sławomir Tęczar

Dyrektor SP w Jaszczurowej


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

PROSIMY UCZNIÓW I RODZICÓW O CODZIENNE SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI W SYSTEMIE LIBRUS!

Nauczyciele na bieżąco będą przesyłać treści poszczególnym klasomi z różnych przedmiotów do samodzielnego zrobienia w domu poprzez moduł "Wiadomości". W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z uczniami z tej samej klasy poprzez komunikatory internetowe (Messenger, e-mail, Facebook) i dopytanie się co jest do zrobienia.

Zalecamy logowanie się ze strony https://portal.librus.pl/rodzina na laptopie lub komputerze stacjonarnym.

Jeżeli uczeń zapomniał hasła to każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia i kliknąć "Generuj nowe hasło). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

W sytuacji gdy zarówno rodzic jak i uczeń zapomnieli hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji "Przypomnij hasło", która dostępna jest w widoku formularza logowania do systemu Synergia. Warunkiem jest to, że uczeń uzupełnił wcześniej swój adres mailowy w ustawieniach konta. Rodzic podawał maila przy pierwszym logowaniu.

W sytuacji gdy zarówno rodzic jak i uczeń zapomnieli loginu i hasła to prosimy o kontakt mailowy w celu wygenerowania nowych loginów na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

EDUKACJA ON-LINE

Od poniedziałku zachęcamy do nauki na platformach edukacyjnych. Znajdziecie tam zadania, ćwiczenia, zabawy i quizy z różnych dziedzin na różnym poziomie edukacyjnym.

Apelujemy do rodziców aby dopilnowały, żeby dzieci pozostały w domach i brały udział w zajęciach dostępnych on-line

Zapraszamy na platformy edukacyjne:

oraz na inne ciekawe strony edukacyjne:

Propozycje TVP dla dzieci - szczegóły w linku!

Propozycje dla 8-klasistów: Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej informuje, że od dnia 12.03 do 25.03.2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone.

Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Ekologoczny wykład

25 lutego 2020 roku naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie. Przeprowadzili oni wykład na temat odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do galerii!!


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Jak co roku zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2019 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Klikając na obraz poniżej, przeniesieni zostaniecie na stronę

umożliwiającą pobranie darmowego programu

do rozliczania, bądź rozliczenia się online!


Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!


Zabawa noworoczna

6 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyła się zabawa noworoczna w trakcie, której oprócz tradycyjnej dyskoteki zostały zorganizowane dwa konkursy: konkurs karaoke oraz konkurs na najbardziej oryginalny strój ekologiczny.

Zapraszamy do galerii!!


Warsztaty "PROJEKTOR"

We środę, 19. stycznia naszą szkołę odwiedziła grupa wolontariatu studenckiego "PROJEKTOR". Studenci z Rzeszowa prowadzili dla uczniów bardzo ciekawe warsztaty z dziedzin: kryminalistyka, grafika oraz z robotyka.

Zapraszamy do galerii!!Dzień Babci i Dziadka


Zapraszamy do obejrzenia galerii fotograficznej z uroczystego dnia Babci i Dziadka, który odbył się we czwartek, 30 stycznia 2020 r. w naszej szkole.Konkurs polonistyczny

W dniu 12 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs ph. "Z ortografią za pan brat!".
Swoją znajomość zasad polskiej ortografii oraz interpunkcji sprawdzali uczniowie z klas V-VI oraz VII-VIII. Organizatorem konkursu była nauczycielka Małgorzata Lepak; dokumentację fotograficzną sporządziła P. Sylwia Haligowska.
W czasie uroczystego apelu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci - drobne nagrody ufundowane przez szkołę.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!

Zapraszamy do galerii!!


Zabawa andrzejkowa

25 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły bawili się w trakcie zabawy andrzejkowej. Samorząd uczniowski zorganizował liczne zabawy oraz wróżby.

Zapraszamy do galerii!!


Olimpiada Olimpus w naszej szkole

14 listopada 2019 r. chętni uczniowie z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej OLIMPUS. Konkurs czytelniczy poszerzył wiadomości dzieci i młodzieży na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu. 
Eliminacje odbywały się na dwóch poziomach trudności - w zależności od kategorii wiekowej uczestnika. Uczniowie przygotowywali się do konkursu w szkole (pod opieką nauczyciela języka polskiego) oraz w domu.
Olimpiady Olimpus umieszczane są w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy.

Zapraszamy do galerii!!


Akademia z okazji 11 listopada

W dniu 8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającego się święta odzyskania niepodległości przez Polskę.
W programie słowno-muzycznym uczniowie przedstawili losy naszej Ojczyzny od rozbiorów, poprzez powstania narodowe, aż po I wojnę światową i wydarzenia sprzed lat, kiedy to Rzeczpospolita, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość.
Akademia stanowiła dla szkolnej społeczności ciekawą lekcję historii oraz patriotyzmu.
Uroczystość przygotowali uczniowie z klas V-VIII pod kierunkiem nauczycielki  Małgorzaty Lepak.
Na koniec cała społeczność szkolna stanęła na baczność aby wykonać hymn polski - Mazurka Dąbrowskiego - w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła do Hymnu".

Zapraszamy do galerii!!


Informacja dla rodziców - Wydatki kwalifikowane

Zamieszczamy listę przykładowych wydatków kwalifikowanych dot. stypendium szkolnego. Przypominamy, że opłata na Radę Rodziców i ubezpieczenie jest wydatkiem niekwalifikowanym.
 

Lista wydatków (.doc)


Wyjście na cmentarz

W dniu 23.10.2019 r. uczniowie z klas III-VIII pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Lepak, P. Sylwii Haligowskiej oraz Księdza Łukasza Chłopka, odwiedzili Cmentarz Parafialny przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Mikołaja w Brzezinach.
Zgodnie z naszą szkolną tradycją, jak również zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, dzieci zapaliły lampki na grobach swoich bliskich Zmarłych i odmówiły modlitwę za tych, którzy odeszli.
Dzięki uprzejmości  Proboszcza parafii, Księdza Józefa Kłosowskiego oraz Księdza Katechety, Łukasza Chłopka wszyscy chętnie skorzystali  z możliwości  odpoczynku i wypicia ciepłej herbaty na plebanii w Brzezinach.

Piesza forma wycieczki pozwoliła nam zadbać o zdrowie i kondycję.

Zapraszamy do galerii!!Pasowanie na ucznia

15 października 2019 roku odbyło się pasowanie na ucznia. W gronie uczniów przywitaliśmy sześciu uczniów klasy pierwszej. Życzymy im samych sukcesów w trakcie nauki w naszej szkole.

Zapraszamy do galerii!!


Warsztaty o Unii Europejskiej

W dniu 17.10.2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pod hasłem "Unia Europejska&ja - RAZEM od 15 lat" - z udziałem pracownika  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W spotkaniu z Panią Ewą Nowak-Koprowicz (Liderem Zespołu Zarządzającego) uczestniczyli uczniowie z klas I i III oraz V-VIII. 
Uczniowie pozyskali cenne wiadomości na temat źródeł wiedzy o Unii Europejskiej, instytucjach unijnych i językach w krajach UE. Dowiedzieli się, jak korzystać z atrakcyjnych gier o państwach Unii Europejskiej, dostępnych na stronach internetowych, otrzymali także ciekawe materiały informacyjne. Organizatorem zajęć na terenie placówki była nauczycielka Małgorzata Lepak.
 
Zapraszamy do galerii!!

Wycieczka do Strzyżowa

W dniu 10.10.2019 r. uczniowie z naszej szkoły pojechali do Strzyżowa. Młodsze dzieci, pod opieką  Pań nauczycielek Marzeny Błoniarz i Sylwii Haligowskiej udały się do strzyżowskiego Coco Loco, gdzie wesoło spędzały czas na sali zabaw. 

Uczniowie z klas starszych wraz z nauczycielką Małgorzatą Lepak i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - Panem Sławomirem Tęczarem, odwiedzili siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Tu dowiedzieli się, na czym polega praca strażaka, jak działa sprzęt służący do gaszenia ognia oraz ratowania osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z możliwością przećwiczenia swoich umiejętności. Warsztaty uatrakcyjnił pokaz sprzętu oraz symulacja wyjazdu pracowników straży do akcji gaszenia ognia.   

Wszyscy uczniowie wybrali się również do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie na gościnne  występy teatru ARTENES z Wrocławia. Dzieci z klas młodszych obejrzały inscenizację pt. „Pinokio”, a uczniowie z klas V-VIII  spektakl pt. „Kochając różę”.

Wycieczka do Strzyżowa dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych, niezapomnianych  wrażeń.
 

Zapraszamy do galerii!!


IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ŚDTM. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. W naszej szkole najpierw były przygotowania, podczas których uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw i rozwiązywania rebusów. Potem 4 października odbyło się sprawdzanie wiedzy, czyli sprawdzanie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. Uczniowie stali się egzaminatorami i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia swoich kolegów oraz dorosłych.

Zapraszamy do galerii!


Narodowe Czytanie 2019

9. wrzesnia w naszej szkole odbyło się "Narodowe Czytanie 2019". Przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-III mieli okazję wysłuchać fragnentów polskich nowel. Aby dzień ten był dla nich bardziej atrakcyjny, mogli przebrać się za ulubioną postać z bajki.

Zapraszamy do galerii!


Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 rozpoczniemy Mszą Św. w kaplicy w Jaszczurowej 2.09.2019 o godzinie 1000 .

Po mszy udajemy się do budynku szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do galerii!Stypendia szkolne 2019/2020

Informacje oraz druki wniosków na stypendia szkolne 2019/2020 są dostępne w zakładce "Rada rodziców" w kategorii "Więcej informacji".


Rok szkolny 2018/2019


Piękna jest radość w te Święta,

Ciepłe są myśli o naszych bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście

Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom oraz każdemu odwiedzającemu naszą stronę 


życzą 

dyrektor oraz pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.


Zakończenie roku szkolnego

W dniu 19.06.2019 r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19.

Pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się Uczniom nagrody i dyplomy za zaangażowanie w prace na rzecz społeczności szkolnej, wzorowe uczęszczanie na zajęcia (100% frekwencja). Niektórzy otrzymali także gratulacje oraz nagrody za reprezentowanie naszej szkoły i zajęcie wysokich miejsc w konkursach zewnętrznych.

Wszystkie Dzieci otrzymały promocje do klas programowo wyższych, a młodzież z klasy VIII - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Na koniec Uczniowie z klas VI i VII pożegnali Ósmoklasistów opuszczających mury Szkoły Podstawowej  w Jaszczurowej. Część artystyczną przygotowali nauczyciele: Małgorzata Lepak, P. Dominika Ozga, P. Agnieszka Pelczar oraz P. Sylwia Haligowska (pragniemy złożyć serdeczne podziękowania naszym Pracownikom obsługi za Ich pomoc w przygotowywaniu pamiątek dla Uczniów!).

Absolwentom naszej szkoły życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy na dalszych etapach kształcenia, a wszystkim Uczniom zdrowego, bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku w czasie wakacji!!

Zapraszamy do galerii!!


Wakacje 2019 z Ośrodkiem Kultury


Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjną propozycją Ośrodka Kultury w Wiśniowej. (kliknij w link)


Konkurs czytelniczy ph. "W krainie baśni i bajek..."
W dniu 24 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się polonistyczny konkurs czytelniczy ph. "W krainie baśni i bajek...". W eliminacjach wzięli udział chętni uczniowie z klas V-VIII (łącznie 16 uczestników). Nad pracą dzieci z arkuszem czuwali powołani przez Dyrektora szkoły członkowie Komisji Konkursowej: Małgorzata Lepak (organizator), P. Sławomir Tęczar (nauczyciel wychowania fizycznego).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!
Wszystkich zachęcamy do aktywnego czytelnictwa!

Zapraszamy do naszej galerii!!


Dzień Dziecka
W poniedziałek, 3 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Wszyscy uczniowie mieli bardzo dużo atrakcji przygotowanych przez Radę Rrodziców oraz przez nauczycieli.
Były gry i zabawy, malowanie twarzy, pieczenie kiełbasy, lody, napoje, zapiekanki oraz ciasto. Ponadto uczniowie klas starszych rywalizowali w "podchodach" oraz w grze w palanta.

Zapraszamy do galerii!


Dzień Matki
W poniedziałek, 27. maja w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Występowały przedszkolaki, klasa II oraz uczennice z klasy VII. Po występie artystycznym wszystkie mamy otrzymały okolicznościowe upominiki. Następnie wszyscy zjedli smaczny obiad oraz pyszne ciasto.

Zapraszamy do galerii!


Kultywujemy pamięć!
W dniu 30 kwietnia 2019 r., z okazji zbliżającej się 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas IV-VIII, pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Lepak i Pani Jolanty Januszek. Występy recytatorskie dzieci i młodzieży wzbogaciła piosenka o treści patriotycznej, w wykonaniu uczennic z VII klasy.

Zapraszamy do galerii!!


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Jak co roku zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2018 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Klikając na obraz poniżej, przeniesieni zostaniecie na stronę

umożliwiającą pobranie darmowego programu

do rozliczania, bądź rozliczenia się online!


Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!Egzamin ósmoklasisty - film

Poniżej zamieszczamy link do filmu informacyjnego na temat egzaminu ósmoklasisty. 

MEN zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o filmie wśród uczniów i rodziców.

FILM

Więcej informacji o egzaminie na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki, dzieci z klas młodszych oraz starszych przygotowali pod okiem swoich nauczycieli przepiękne wierszyki, tańce, piosenki oraz skecze.

Po części artystycznej zaproszeni goście - babcie i dziadkowie, sołtys wsi Jaszczurowa oraz wójt gminy Wiśniowa - wspólnie zasiedli do wspólnego obiadu.

Zapraszamy do galerii!!Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Poniżej zamieszczamy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.


Rada Rodziców

Uprzejmie informujemy, że w menu "Więcej informacji" pojawiła się nowa zakładka "Rada Rodziców". Bedą tam zamieszczane ważne informacje oraz dokumenty dla rodziców.

Na początek zamieszczamy Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 208/2019.


Wigilia

21 grudnia 2018 r. uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, a także przebywający w szkole rodzice zgromadzili się przy wspólnym stole na uroczystej Wigilii. 
Naszej modlitwie przewodniczył Ksiądz Łukasz Chłopek. 
Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego na temat narodzin Pana Jezusa, w miłej świątecznej atmosferze złożyliśmy sobie życzenia. Śpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Dodatkową atrakcję stanowił pokaz zimnych ogni przygotowany przez Panią Dyrektor. 

Zapraszamy do galerii!!


Wizyta Świętego Mikołaja 

W piątek, z jednodniowym opóźnieniem do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj. Przyniósł za to prezenty dla każdego - nawet dla tych "mniej" grzecznych Laughing .

Zapraszamy do galerii!! 


Dla rodziców klasy VIII
ważne informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich 

Szanowni rodzice uczniów klasy VIII!

Poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, a także List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców oraz Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.

List
Ulotka
Komunikat MEN 


Wycieczka w Tatry - Dolina Chochołowska

Zapraszamy do relacji z październikowej wycieczki w Tatry!
 

(zakładka "Rajdy" w menu "Sekcja turystyczna")
 


Zaproszenie na Zabawę Andrzejkową

Rada Rodziców przy naszej szkole oraz Dyrektor Szkoły serdecznie zapraszają na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Jaszczurowej.

Szczegóły na plakacie!

PLAKAT

(kliknij aby zobaczyć)


Relikwie św. Stanisława Kostki

W dniu 23.10.2018 r. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, w czasie uroczystej Mszy Świętej, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, rodzice uczniów oraz mieszkańcy wsi, uczcili Relikwie Św. Stanisława Kostki. 
Św. Stanisław Kostka (patron dzieci i młodzieży) jest dla nas wzorem wytrwałości w dążeniu do obranych szlachetnych celów [dla Świętego było to przyjęcie święceń zakonnych oraz służba ludziom], jak również walki o krzewienie religii chrześcijańskiej.  
Po nabożeństwie uczniowie z klas V-VIII, pod opieką nauczycielek Małgorzaty Lepak i P. Sylwii Haligowskiej, odwiedzili swoich bliskich Zmarłych niespoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Brzezinach.
Do szkoły powróciliśmy pieszo.

Text: M. Lepak


Zapraszamy do galerii!!  


Pasowanie na Przedszkolaka 

16 października 2018 r. w naszej szkole nie brakowało chwil pełnych wrażeń i wzruszeń. Po uroczystym przemówieniu dyrektora szkoły, miał miejsce występ drugoklasistów [pod kierunkiem Pani Sylwii Haligowskiej] na rzecz naszych Kandydatów na Przedszkolaków. Następnie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka [występy najmłodszych nadzorowała Pani Marzena Błoniarz; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - Pani Maria Bysiewicz poprowadziła ceremonię pasowania].
Pod koniec akademii uczniowie z klas IV-VIII [pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Lepak i Pani Agnieszki Pelczar] zaprezentowali inscenizację z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z dużą dozą humoru wystawili krótkie scenki z życia uczniów, Nauczycielom zaśpiewali piosenkę oraz wręczyli pamiątkowe laurki. 
Część artystyczną obserwowali zaproszeni Goście, czyli: Wójt Gminy Wiśniowa - Pan Marcin Kut, Radny Gminy Wiśniowa - Pan Janusz Kawa, Sołtys Wsi Jaszczurowa - Pani Małgorzata Ciołkosz oraz Rodzice uczniów.

Text: M. Lepak

Zapraszamy do galerii!!


Europejski Dzień Języków (European Day of Languages)

top_banner

26 września świętujemy Europejski Dzień Języków.  Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielką języka angielskiego zorganizowali atrakcje mające na celu promocję języków obcych używanych w Unii Europejskiej. Przez kilka dni z rzędu uczniowie poszczególnych klas poznawali najpopularniejsze zwroty w kilku językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Każda klasa przygotowała "chmurki" (speech bubbles), na których zapisane były zwroty językowe i ich polskie tłumaczenia. Szkoła została ozdobiona flagami krajów, w których mówi się danymi językami.  Uczniowie bardzo chętnie poznawali nowe wyrażenia oraz dzielili się zdobytą wiedzą. Celem wydarzenia było zainteresowanie uczniów nauką języków obcych oraz uświadomienie różnorodności językowej Unii Europejskiej. 

Text: A. Pelczar

Zapraszamy do galerii!


WYCIECZKA KLAS IV-VIII DO RZESZOWA

28 września 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej wraz z opiekunami pojechali na jednodniową wycieczkę do Rzeszowa. Klasy młodsze IV-VI bawiły się w parku trampolin Flypark, natomiast uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w lekcji grafiki w pracowni Zakładu Grafiki Warsztatowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie zajęć mogli dowiedzieć się w jaki sposób powstaje grafika artystyczna i samodzielnie krok po kroku stworzyć własne prace. Nad całym procesem czuwał dr Marcin Jachym, pracownik Uniwersytetu oraz artysta grafik. Pan Marcin oprowadził uczniów naszej szkoły po Wydziale Sztuki UR, pokazując inne ciekawe pracownie, np. ceramiki czy litografii. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał metalową matrycę, na której pracował oraz jedną odbitkę swojej pracy. Z pewnością zajęcia praktyczne pozwoliły zrozumieć cały proces tworzenia grafiki oraz pomogły rozwijać zainteresowania artystyczne naszych uczniów. Wyjazd do Rzeszowa był również okazją do wizyty w kinie, w trakcie której młodsi uczniowie obejrzeli film "Biały kieł", a starsi "Dywizjon 303". 

Text: A. Pelczar

Zapraszamy do galerii!


RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO-Logo

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W celu zapewnienia Państwu pełnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych udostępniamy „Klauzulę informacyjną”. Prosimy o zapoznanie się z nią. 
 

Klauzula RODO


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dzisiaj, po Mszy Św. około godziny 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.

Pani dyrektor szkoły powitała wszystkich uczniów, szczególnie tych nowych. Przedstawiła nową, nieco zmienioną kadrę pedagogiczną. Dziękowała nauczycielom którzy odeszli z naszej szkoły (2 nauczycielki do innych szkoł i 2 na świadczenia przedemerytalne) oraz serdecznie witała nowych - panią Sylwię Haligowską oraz pana Waldemara Błażejowskiego. Życzyła wszystkim uczniom dużo wytrwałości i systematyczności w zdobywaniu wiedzy, szczególne klasie VIII, która to będzie pisała sprawdzan, którego wyniki będą przepustką do dalszej edukacji. 

Zapraszamy do galerii!


INFORMACJA O KURSACH BUSA

OD 03.09. 2018 R.  W ZAMIAN ZA ZLIKWIDOWANE KURSY AUTOBUSOWE NA TRASIE
STĘPINA – JASZCZUROWA – PSTRĄGÓWKAA – STRZYŻÓW

Kurs I rozpoczyna się o 540 Stępina Skrz., następnie  Chytrówka – Jaszczurowa – Pstrągówka – Strzyżów

Kurs II rozpoczyna się 640 i odbywa się tą samą trasą.

Kursy powrotne ze Strzyżowa przez Pstrągówkę, Jaszczurową do Stępiny będą rozpoczynać się o godzinach: 1325, 1445, 1530.

Kursy w najbliższym tygodniu poza pierwszymi przystankami nie mają ustalonego dokładnego czasu odjazdu.


Świąt prawdziwie wesołych, ciepłych w sercu, 

zimowych na zewnątrz i jaśniejących pierwszą gwiazdką 

wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Gościom odwiedzającym naszą stronę 

życzą 

dyrektor oraz pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.
 

boze_narodzenie2


2017/2018


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczniemy Mszą Świętą w kaplicy w Jaszczurowej o godzinie 800 w poniedziałek 3. września 2018 r.

Po mszy, około godz. 900 spotykamy się w szkole.FILMIKI Z ZAJĘĆ Z ROBOTYKI

W ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole odbywały się zajęcia z robotyki.

Efekty pracy na zajęciach można obejrzeć na zamieszczonych niżej filmikach.

Zapraszamy do oglądania!

 1. http://youtu.be/2sOI1NDpd20
 2. http://youtu.be/SUw33Aj6ViA
 3. http://youtu.be/43mp5SaJixU
 4. http://youtu.be/BW067eCjfI8
 5. http://youtu.be/2o50vMInJ_w
 6. http://youtu.be/2D9Jysg_nhk
 7. http://youtu.be/UCyjkFdNjeQ
 8. http://youtu.be/aeNMoOBw7u4
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Kolejny rok szkolny już za nami! Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom udanego wypoczynku!

Zapraszamy na fotogalerię z zakończenia roku!


PROPOZYCJE OK WIŚNIOWA NA WAKACJE 2018

Na poniższych zdjęciach zamieszczamy informacje o propozycjach Ośrodka Kultury w Wiśniowej na wakacje!

Prosimy o zapoznanie się z nimi i aktywny udział w proponowanych wydarzeniach!


WYCIECZKA

W dniu 28.05.2018 nasi najmłodsi uczniowie wybrali się do sali zabaw "SMYK" w Jaśle oraz do fabryki czekolady w Korczynie. Odwiedzili również cerkiew i słynnego dęba "Józefa".

Serdecznie zapraszamy do galerii!!


DZIEŃ MATKI

Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie
ogrom uczuć jasnych do granic ostatka,
niech przyklęknąwszy, to imię wypowie
jedno, jedyne, przenajsłodsze... Matka
[K. Dobrzyński "Matka"]


W dniu 23 maja 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy uroczysty Dzień Matki. Dla wszystkich zaproszonych Mam uczniowie z oddziału przedszkolnego, z klas I i III oraz IV-VII, pod kierunkiem nauczycielek P. mgr Marii Wrony, P. mgr Marzeny Błoniarz oraz mgr Małgorzaty Lepak, przygotowali program artystyczny.
Były wierszyki, szczere życzenia, piosenki i skecze...

Serdecznie zapraszamy do galerii!!"ENGLISH TONGUE TWISTERS"


17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbył się konkurs języka angielskiego -"English Tongue Twisters". Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych - klasy 4-5 oraz klasy 6-7, z których zostali wyłonieni zdobywcy trzech pierwszych miejsc.

Konkurs składał się z dwóch rund. Zadaniem uczestników było przeczytanie krótkich łamańców językowych w języku angielskim oraz przedstawienie wcześniej przygotowanych łamańców.


Wyniki konkursu klas 4-5:
           Wyniki konkursu klas 6-7:

Miejsce I - Dawid Strzęciwilk               Miejsce I - Kamil Stasiowski

Miejsce II - Karol Błoniarz                   Miejsce II - Anna Góra

Miejsce III - Fabiola Opielowska         Miejsce III - Eliza Kujda

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Zdobywcy miejsc I-III w obydwu grupach otrzymali dyplomy za uzyskane miejsca oraz drobne upominki.


ROZDANIE LEGITYMACJI PTTK

14 maja 2018r. uczniowie należący do sekcji turystycznej „Za horyzont” stali się pełnoprawnymi członkami PTTK Rzeszów, koło nr 10. Dzięki otrzymanej legitymacji możemy korzystać z wielu przywilejów i zniżek m.in. w schroniskach i kolejkach należących do PTTK oraz w sklepie Decathlon w Rzeszowie. Ponadto dzięki corocznym składkom jesteśmy dodatkowo ubezpieczeni. Czekamy więc już jako członkowie PTTK na kolejny dwudniowy rajd w Tatry.

Zapraszamy do obejrzenia galerii! (zakładka "Rajdy" w Sekcji Turystycznej)
 


AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791.

Część artystyczna została przygotowana przez uczniów z klas IV-VII, pod kierunkiem nauczycielki mgr Małgorzaty Lepak.
Podczas uroczystości poznaliśmy okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie (i drugiej na świecie) ustawy zasadniczej, jak również nazwiska osób biorących udział w pracach Sejmu Czteroletniego.
Oprócz faktów historycznych, nie zabrakło także poezji oraz utworów muzycznych związanych z tą ważną dla nas - Polaków rocznicą.


Zapraszamy do galerii!!

RAJD - "HERBY"

To już IV rajd od początku powstania sekcji turystycznej "Za Horyzont".

Szczegóły w menu "Sekcja turystyczna"

Zapraszamy do lektury!


KONKURS PROFILAKTYCZNYW dniu 28.03.2018 r. w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej odbył się konkurs profilaktyczny 
ph. W jaki sposób możemy zadbać o swoje zdrowie?, zorganizowany dla  Uczniów z klas IV-VII.
W eliminacjach wzięło udział 19 uczestników.  
  Nad samodzielnym udzielaniem odpowiedzi czuwała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej, w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej - Pani mgr Maria Bysiewicz, P. mgr Sławomir Tęczar, mgr Małgorzata Lepak [organizator konkursu, szkolny koordynator profilaktyki na rok 2017/2018].

W dniu 12.04.2018 r. wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i osoby wyróżnione ze względu na wysoką liczbę punktów – także drobne nagrody rzeczowe [sfinansowane przez szkołę oraz dostarczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzyżowie]. 
    Nagrody zostały wręczone przez dyrektora szkoły w czasie uroczystego apelu.

Konkurs przeprowadzono w ramach zadań XII edycji ogólnopolskiego programu Trzymaj formę! realizowanego  na terenie naszej placówki. 


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!


Zapraszamy do galerii!

WYJAZD NA LODOWISKO

W środę, 14 marca uczniowie naszej szkoły pod opieką panów, Pawła i Sławka wzięli udział w wyjeździe na kryte lodowisko do Dębicy, gdzie miło spędzili czas doskonaląc swoje umiejętności w jeździe na łyżwach. Nie obyło się oczywiście bez spektakularnych upadków Embarassed nie wyłączając również opiekunów Laughing. Na szczęście wszystkie kończyły się na miękkiej części naszego ciała Wink  i cali i zdrowi wróciliśmy do szkoły, po drodze wstępując uzupełnić stracone kalorie w McDonald’s.


Przygotował S.T.

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz filmików!!!


SPOTKANIE Z HIGIENISTKĄ

W dniu 22.02.2018 r. uczniowie z klas IV-VII uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem służby zdrowia - Panią Krystyną Mularską. Tematyka warsztatów:  profilaktyka uzależnień, podstawy zdrowego i racjonalnego odżywiania, higieniczny tryb życia. Prelekcja odbyła się w ramach zadań profilaktycznych zaplanowanych w naszej szkole, jak również realizowanych założeń ogólnopolskiego programu Trzymaj formę! 
(XII edycja).


"JASZCZURKI W JASZCZUROWEJ"

We wtorek,  20. llutego gościliśmy w naszej szkole nietuzinkowe stworzenia - jaszczurki! Jednak biorąc pod uwagę nazwę naszej miejscowości oraz legendy mówiące o pochodzeniu jej nazwy, to może te stworzenia wcale nie powinny być takie "nietuzinkowe" Smile

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


SPORTOWY WYJAZD DO WIŚNIOWEJ

W poniedziałek, 5. lutego chętni uczniowie z naszej szkoły wyjechali do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego do Wiśniowej. Celem wyjazdu była zabawa na obiektach sportowych - na lodowisku oraz ściance wspinaczkowej. Opiekunami podczas wyjazdu byli Sławomir Tęczar oraz Paweł Śliwa.

Zapraszamy do galerii!


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2017 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Klikając na obraz poniżej, przeniesieni zostaniecie na stronę

umożliwiającą pobranie darmowego programu

do rozliczania, bądź rozliczenia się online!Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!


WYCIECZKA DO RZESZOWA

We wtorek, 19. grudnia uczniowie z klas III-VII udali się na wycieczkę do stolicy podkarpacia. Pierwszym punktem wyjazdu było kino - film animowany pt. "Coco". Następnie zwiedziliśmy "Podziemną Trasę Turystyczną" która znajduje się pod rzeszowskim rynkiem. Ostatnim punktem był park trampolin.

Zapraszamy do galerii!


MIKOŁAJKOWY TURNIEJ WARCABOWY

W tym roku szkolnym w naszej szkole odbył się I Mikołajkowy Turniej Warcabowy, którego organizatorem i pomysłodawcą jest pan Sławek Tęczar. W rozgrywkach wzięło udział 17 uczniów z klas IV – VII. Wszyscy zawodnicy rozegrali po 16 partii grając systemem ”każdy z każdym”, zmuszając przy tym swoje szare komórki do wysiłku. Po kilkugodzinnym warcabowym maratonie i wielu pasjonujących pojedynkach I Mikołajkowy Turniej Warcabowy doczekał się pierwszego zwycięzcy, a został nim Aleksander Winiarski z klasy VII. Drugie miejsce – Krzysztof Ciołkosz (kl. VII). Trzecie miejsce – Gabriela Furtek (kl. VI) oraz dwa wyróżnienia dla Justyny Furtek z klasy VI i Karoliny Lęgęzy z klasy VII. Zwycięzcy otrzymali nagrody wraz z gratulacjami od pani dyrektor Marii Bysiewicz, które zapewne przydadzą się w innej dziedzinie działalności naszej szkoły – turystyce. Za rok następny turniej, być może w szerszym gronie, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Przygotował S.T.

Zapraszamy do galerii!


WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA

Z okazji mikołajek, naszą szkołę odwiedził Św. Mikołaj. Wszystkie dzieci zostały obdarowane pięknymi prezentami. Mikołaj nie zapomniał także o nauczycielach - ci którzy byli grzeczni, również otrzymali paczki.

Zapraszamy do galerii!


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W piątek, 1 grudnia odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego na najciekawszą ilustrację do wierszy Jana Brzechwy.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I - III. Organizatorka konkursu, pani Maria Wrona wraz dyrektorką szkoły wręczyły laureatom oraz pozostałym uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.


ZABAWA ANDRZEJKOWA

We czwartek, 23 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa dla wszystkich uczniów szkoły. Oprócz świetnej zabawy przy muzyce nie zabrakło wróżb, które przygotowały dziewczyny ze starszych klas. Były też konkursy dla dzieci oraz jak zawsze bardzo pyszny poczęstunek, który przygotowały mamy naszych pociech!

Zapraszamy do galerii!


WYCIECZKA DO JASŁA

W dniu 8.listopada najmłodsze dzieci z naszej szkoły były na wycieczce w Jaśle. Odwiedzili salę zabaw "Smyk" oraz Muzeum Lizaka, gdzie każde dziecko wykonywało swojego własnego lizaka!

Zapraszamy do galerii!


PASOWANIE NA UCZNIA!

Fotoreportaż z Pasowania na ucznia!

Zapraszamy do galerii!


WYCIECZKA DO KRAKOWA

W piątek ,20 października odbyła się szkolna wycieczka do Krakowa. W pierwszej części zwiedzaliśmy historyczną część Krakowa. Przeszliśmy "drogą królewską" od placu Matejkii przez bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny oraz ulice Grodzką i Kanoniczą do Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie zwiedzaliśmy Katedrę, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie oraz wnętrze Zamku Królewskiego.
W drugiej części wycieczki odwiedziliśmy krakowskie ZOO.

Zapraszamy do galerii!


Pieszy rajd do Brzezin

W dniu 18 października 2017 r. pod opieką nauczycieli (Małgorzaty Lepak - organizatora, Ks. Katechety Łukasza Chłopka, P.Sławomira Tęczara) odwiedziliśmy Cmentarz Parafialny w Brzezinach. Wspominając Zmarłych drogich naszym sercom,
zapaliliśmy lampki na pomnikach i wsparliśmy Ich modlitwą.

Niech na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

W czasie wycieczki poznaliśmy zwyczaje i tradycje związane z obchodami Święta Zmarłych w  różnych stronach świata oraz doskonaliliśmy umiejętność  opisu. Pod koniec wybraliśmy się na plebanię Parafii pw. Św. Mikołaja w Brzezinach, gdzie dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Józefa Kłosowskiego oraz naszego Księdza Katechety odpoczęliśmy po marszu i wypiliśmy herbatkę. Niektórzy z nas również spróbowali swoich sił w grze w bilarda.

Zapraszamy do galerii!


SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zebranie organizacyjne z rodzicami odbędzie się 18.09.2017 r. (poniedziałek). Rozpoczęcie o godzinie 13:00 spotkaniem z wychowawcami - wybory trójek klasowych. Około 13:20 spotkanie ogólne w trakcie którego odbędą się wybory do RR oraz zostaną omówione sprawy bieżące i zadania na rok szk. 2017/2018.  Na spotkanie zapraszamy wszystkich rodziców od kl. 0 do VII.
 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dzisiaj, o godzinie 8.00 po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej zadzwonił szkolny dzwonek, oznajmiając, że nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się.

Pani dyrektor szkoły powitała wszystkich uczniów, szczególnie tych nowych, przedstawiła nową, zwiększoną kadrę pedagogiczną. Życzyła wszystkim uczniom dużo wytrwałości i systematyczności w zdobywaniu wiedzy, szczególne klasie VII, która to po ukończeniu VIII klasy będzie pisała sprawdzan, którego wyniki będą przepustką do dalszej edukacji. 

Po spotkaniu uczniów z wychowawcami klas wszyscy udali się do miejscowej kaplicy, gdzie odbyła się Masz Święta na rozpoczęcie roku szkolnego sprawowana przez nowego księdza katechetę - Łukasza Chłopka.

Zapraszamy do galerii!


WAŻNY KOMUNIKAT!

ZMIANA NUMERU TELEFONU SZKOLNEGO!


OD NIEDAWNA FUNKCJONUJE NOWY NUMER TELEFONU DO SZKOŁY:  17 865 25 20


2016/2017


Piknik Rodzinny


W sobtę, 17 czerwca na placu obok Domu Kultury w Jaszczurowej odbył się Piknik Rodzinny. Było mnóstwo rozmaitych zabaw zarówno dla dzieci jak również dla ich rodziców. Swój sprzęt gaśniczy i ratunkowy zaprezentowali strażacy, później do zabawy przygrywała orkiestra.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Wycieczka klas młodszych!


12 czerwca klasy młodsze (II-III)  udały się na wycieczkę do Głobikowej i Stobiernej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI

DNIA MATKI

25 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Zaproszone mamy obejrzały obszerny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszyków, scenek tematycznych oraz piosenek w wykonaniu przedszkolaków, dzieci z klas II-III oraz solistki Karoliny Legęzy z klasy VI. Klasa najstarsza przedstawiła też program profilaktyczny na temat szkodliwości używek, który wraz z uczniami przygotowała pani Małgorzata Lepak.

Po części artystycznej był poczęstunek: pyszny obiad, ciasto, kawa i herbata.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


I miejsce w konkursie


Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce w gminnym konkursie wiedzy historycznej pn. "Historia mojej Małej Ojczyzny", pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Wiśniowa. Nasi uczniowie okazali się najlepsi spośród 6 drużyn ze szkół naszej gminy.

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Akademia z okazji rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja


4 maja czniowie klas IV - VI wystawili montaż słowno-muzyczny poświęcony ważnemu polskiemu świętu – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowała wraz z młodzieżą pani Małgorzata Lepak.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Wizytacja Kanoniczna Jego Ekscelencji

ks. Biskupa Jana Wątroby

W piątek, 30 kwietnia b.r. naszą szkołę odwiedził Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Jego Ekscelencja Jan Wątroba. Dostojnego Gościa powitała kwiatami delegacja uczniów oraz Pani Dyrektor. Specjalnie na tę okazję uczniowie zaprezentowali krótką akademię, później odbyło się spotkanie z nauczycielami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!WAŻNY KOMUNIKAT!

ZAGROŻENIA W INTERNECIE!

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, prosimy rodziców, uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z poniższym materiałem.

W ostatnim czasie na terenie Polski rozpowszechniane są gry, pod różnymi nazwami, ale ogólnie polegające na tym, że bliżej nieustalona osoba, tzw. „opiekun”, wydaje uczestnikom gry różnego rodzaju polecenia, zlecając do wykonania zadania zagrażające zdrowiu lub życiu, np. dokonanie samookaleczeń, oglądanie „strasznych” filmów lub chodzenie po torach kolejowych, itp.

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej w sprawie CYBERBEZPIECZEŃSTWA. Link poniżej.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html


Inne przydane materiały dla rodziców:

     -10 porad dla rodziców - bezpieczne korzystanie z internetu

     - Elementarz dla rodziców - bezpieczeństwo dzieci w internecie

Zapraszamy do lektury!


REFORMA EDUKACJI

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pakiet materiałów informacyjnych o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl.

Rodzice, Rady Szkoły i Rady  Rodziców mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości także poprzez stronę internetową Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji.


ZABAWA CHOINKOWA

W sobotę, 11 lutego w Domu Kultury w Jaszczurowej odbyła się Zabawa Chionkowa dla dzieci i młodzieży z tutejszej wioski. Na początku imprezy dzieci szkolne zaprezentowały widowisko o zimowo-noworocznej tematyce. Następnie rodzice zaprosili dzieci na pyszny obiad, ciastka i zimne napoje. Po posiłku rozpoczęła się zabawa z zespołem muzycznym grającym na żywo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Szkolny konkurs

"Jesteśmy Polakami!"

W dniu 3.01.2017 r. w naszej szkole odbył się polonistyczno-historyczny konkurs ph. „Jesteśmy Polakami!” Jego organizatorem była mgr Małgorzata Lepak. Uczniowie z klas IV-VI przygotowywali się do eliminacji podczas zajęć dodatkowych z języka polskiego oraz samodzielnie - w domu. Dla laureatów konkursu Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej ufundowała  nagrody. Wszyscy Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.


Przy okazji wręczania nagród za udział w konkursie, Pani dyrektor przekazała nagrody i podziękowania uczniom biorącym udział w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, organizowanym przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2014 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!


IMPREZA ŚRODOWISKOWA

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

W sobotę 14 stycznia w Domu Kultury w Jaszczurowej obbyła się impreza z okazji dnia Babci i Dziadka, zorganizowana przez Radę Rodziców, przy udziale dzieci i nauczycieli ze szkoły w Jaszczurowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt gminy Wiśniowa - pan Marcin Kut oraz zaproszeni babcie i dziadkowie.

Po występie artystycznym rodzice przygotowali pyszny i obfity poczęstunek, a do zabawy przygrywał zespół muzyczny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Akademia z okazji


DNIA NAUCZYCIELA

Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie klas 4-6 przygotowali piąkną okolicznościową akademię, która odbyła się we czwartek 13 października. Wszyscy uczniowie w tym dniu składali nauczycielom piękne życzenia oraz okolicznościowe laurki. Serdecznie dziękujemy za pamięć!

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


Wycieczka w Pieniny

We czwartek, 15 września odbyła się wycieczka szkolna w Pieniny. Zwiedziliśmy zaporę w Niedzicy, płynęliśmy statkiem po Zbiorniku Czorsztyńskim. Następnym punktem wycieczki był urokliwy Wąwóz Homole, na koniec czekały atrakcje dla dzieci na szczycie góry Palenica w Szczawnicy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii!


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że nowy rok szkolny zaczynamy Mszą Św. w kaplicy w Jaszczurowej o godzinie 930 , 1. września (czwartek).

Po mszy wszyscy udajemy się do szkoły.


Informacja dla rodziców dotycząca

stypendium szkolnego

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej (Wiśniowa 76a – budynek Gimnazjum) tel 17 2775087:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej.

Aby pobrać wnioski kliknij na link poniżej!

Wnioski o przyznanie stypendium i wyprawki szkolnej 2016


2015/2016


Wreszcie wakacje!


W piątek 24 czerwca usłyszeliśmy ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Nadszedł czas upragnionego wakacyjnego wypoczynku. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.


W galerii zdjęcia z zakończenia roku szkolnego!
Piknik Rodzinny


W sobotę, 11. czerwca na placu przy Domu Kultury w Jaszczurowej odbył się Piknik Rodzinny. Były liczne konkursy, zabawy, pyszne jedzenie i 100% zabawy dla wszystkich, a to wszystko przy oprawie zespołu muzycznego grającego na żywo!

Serdecznie zapraszamy do galerii!


Zapisy do przedszkola !

Dyrektor szkoły informuje, że zapisy dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich do oddziału przedszkolnego w naszej szkole odbędą się w dniach od 1 do 6 kwietnia 2016 r. Zainteresowanych rodziców zapraszamy w tych dniach do gabinetu dyrektora szkoły.Warsztaty z higienistką

10 marca 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z klas IV-VI z pielęgniarką i higienistką - Panią Krystyną Mularską. Tematyka warsztatów to dopalacze i inne szkodliwe używki (narkotyki, alkohol, papierosy), jak również podstawowe zasady racjonalnego odżywiania dla dzieci w wieku szkolnym.

pielegniarka


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2014 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!


Dzień Babci i Dziadka

W środę, 20.01.2016 r. w Domu Kultury w Jaszczurowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie naszej szkoły przedstawili program artystyczny, następnie dzieci wręczyły laurki zaproszonym babciom i dziadkom. Po części artystycznej Rada Rodziców zaprosiła wszystkich gości na smaczny obiad, ciasto, kawę i inne przekąski.


Serdecznie zapraszamy do galerii!


Informacja o konkursach


W galerii zostały zamieszczone zdjęcia ze szkolnego polonistycznego konkursu dla uczniów z klas IV-VI, który odbył się  dnia 9 grudnia 2015, ph. "Jesteśmy ekspertami od mitów greckich!", oraz z konkursu szopek bożonarodzeniowych organizowanyego przez Ośrodek Kultury w Wisniowej, w którym to uczniowie naszej szkoły brali udział. Przygotowane przez uczniów szopki można również oglądać w galerii.

Serdecznie zapraszamy.


Akademia z okazji Święta Niepodległości

W dniu 12.11.2015 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani M. Lepak zaprezentowali widowisko patriotyczne z okazji 11 listopada.


Serdecznie zapraszamy do galerii!


Żywa lekcja z wężami.

Dnia 9.11.2015 odbyła się "Żywa lekcja z wężami" przeprowadzona przez "Klaps Art" z Krakowa, na której dzieci mogły zobaczyć i dotykać różne gatunki węży.

Zapraszamy do galerii!


Wycieczka do Strzyżowa

W czwartek, 22.10.2015 r. uczniowie klas IV-VI wybrali się na wycieczkę do Strzyżowa. Zwiedzili Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, Tunel  schron kolejowy oraz siedzibę Państwowej Straży Pożarnej.


Serdecznie zapraszamy do galerii!


Próbna ewakuacja szkoły!

Dnia 06.10.2015 r przeprowadzono pokaz akcji ewakuacyjnej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczurowej. Następnie odbyło się szkolenie na temat różnego rodzaju zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci na co dzień.

Zapraszamy do galerii!


Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

oraz

Pasowanie na ucznia.

W czwartek, 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Przy tej to właśnie okazji dzieci z klasy I  zostali "pasowani" i stali się prawdziwymi uczniami Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.

Serdecznie zapraszamy do galerii!


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczął się 1 września 2015 roku (wtorek)

Mszą Św. w Kaplicy w Jaszczurowej o godz. 800 .

Serdecznie zapraszamy do galerii!Informacja dla rodziców dotycząca stypendium

i wyprawki szkolnej.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśniowej w terminie od 1 września do 15 września 2015 r. w godz. Od 7°°- 15°°
 2.  Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2015/2016 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie od 1 września do 10 września 2015 r.

Aby pobrać wnioski kliknij na link poniżej!

Wnioski o przyznanie stypendium i wyprawki szkolnej 2015


Walka z dopalaczami!

W linku poniżej dostępny jest materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związany z potrzebą upowszechnienia informacji o działaniach podjętych w związku z nasileniem się problemów wynikających z handlu substancjami zagrażającymi życiu i zdrowiu młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/masz-problem-daj-sobie-pomoc-skorzystaj-z-bezplatnej-pomocy-telefonicznej-i-online-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli.html


Wykaz podręczników na nowy rok szkolny!

Nowy wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 dostępny jest w menu "Wykaz podręczników".


2014/2015


Zakończenie Roku Szkolnego!


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 rozpocznie się Mszą Św. w Kaplicy w Jaszczurowej o godzinie 745 . Następnie wszyscy udajemy się do budynku szkoły na dalszą część uroczystości.

Serdecznie zapraszamy!


Nowy plac zabaw!

Nasz nowy plac zabaw zakupiony został w ramach projektu POKL 09.01.01-08-002/14.

W okresie wakacyjnym plac będzie dostępny dla dzieci tylko pod opieką osób dorosłych!!!

DSC_0293

Kliknij na zdjęcie aby obejrzeć więcej!


Uroczystość z okazji

Dnia Matki!


Zapraszamy do galerii!


Wycieczka szkolna do Knurowej i  Biecza

20 maja uczniowie z naszej szkoły miło spędzili czas na wycieczce do Knurowej i Biecza. Fotorelacja z wyjazdu jak zwykle w naszej galerii!

Zapraszamy do galerii!


Wycieczka do Wielopola Skrzyńskiego!


30. kwietnia uczniowie klas 4-6, pod opieką pani M. Lepak oraz pani E. Dziok odwiedzili pobliske Wielopole Skrzyńskie. Zwiedzali słynną "Kantorówkę", Pomnik ku czci Ofiar Pożaru Kina, kamień i pomnik Grunwald.

Zapraszamy do galerii!


Informacja dotycząca rozliczenia

środków finansowych pozyskanych

z 1% Państwa podatków.

Informujemy, że w 2014 roku za pieniądze pozyskane z 1% Państwa podatków została zakupiona karuzela talerzowa o wartości 4000 zł. brutto. Ponadto w dniu 24.11.2014 r. odbyła się wycieczka do kina oraz do fabryki ozdób choinkowych w Rzeszowie. Kwota dofinansowania wyniosła 1204 zł. brutto. Środki z 1% nasza szkoła pozyskuje za pośrednictwem FUNDACJI STUDENCKIEJ "MŁODZI-MŁODYM".

Więcej informacji o fundacji a także bezpłatny program do rozliczania znajdziecie na stronie internetowej fundacji:
http://fsmm.pl/789/szkola_podstawowa_w_jaszczurowej

Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie!


Konkurs polonistyczny


"Legendy - skarbnica pamiątek"

Zapraszamy do galerii!


Nowy plan lekcji!

Informujemy, że od poniedziałku 16.02.2015 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się, ponieważ zmiany są już od poniedziałku (kl."0", IV)!

Nowy plan dostępny jest w zakładce: Więcej informacji - Plan lekcji.


Spotkanie z rodzicami!


Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się dnia 16.02.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00.


Uroczystość z okazji


Dnia Babci i Dziadka

Zapraszamy do galerii!


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za 2014 rok.
Naszym celem jest zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać:
SP JASZCZUROWA 789

Zdjęcie z instrukcją wypełniania

Wszystkim wpłacającym z góry serdecznie dziękujemy!


Wigilia szkolna!

W piątek, 19. grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się wigilia szkolna. Wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Po wspólnym posiłku zaczęło się kolędowanie - indywidualne oraz wszystkich zgromadzonych.

Zapraszamy do galerii!


Św. Mikołaj w naszej szkole!

mik2

Zapraszamy do galerii!Zabawa andrzejkowa!

Zapraszamy do galerii!


Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

12 listopada odbyła sie uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas 4 - 6 przedstawili montaż słowno - muzyczny, przygotowany pod nadzorem p. mgr M. Lepak.

Zapraszamy do galerii!


Spotkanie z podróżnikiem!

W piątek, 7 listopada gościł w naszej szkole podróżnik, który opowiadał o swej rowerowej wyprawie do Ziemi Świętej!

Zapraszamy do galerii!


Pasowanie na ucznia


połączone z Dniem Nauczyciela

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia nauczyciela. Podczas tej uroczystości do grona uczniów zostali przyjęci uczniowie klasy I. Zapraszamy do galerii!


Plan lekcji na nowy rok szkolny!

(kliknij aby pobrać)

Dostępny rónież w menu po lewej stronie!


Rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się Mszą Świętą

dnia 01.09.2014 r. o godzinie 8.00

Serdecznie zapraszamy!


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Zapraszamy do galerii!


Program "Na Start"

czyli wyjazdy klasy III na basen do Strzyżowa

Zapraszamy do galerii!


Wycieczka do Łańcuta i do parku linowego!


Zapraszamy do galerii!


Wykaz podręczników na nowy rok szkolny!

kliknij aby pobrać (format: .doc)

Wykaz dostępny jest rónież w menu "Więcej informacji"


Konkurs pt. ,,Młode Aktorskie Talenty”

Dnia 02.06.2014r. w naszej szkole odbył się konkurs pt. ,,Młode Aktorskie Talenty” , którego przygotowaniem zajęła się pani mgr Małgorzata Lepak. I miejsce zajęły: Mariola Gąsior z klasy 4 i Weronika Jantoń z klasy 5. II miejsca zajęli: Jakub Stanek z klasy 4, Hubert Wojtanowski z klasy 5, Elwira Opielowska z klasy 6 oraz Krystian Sikora z klasy 4. III miejsce zajęli Dawid Rużańki i Klaudia Błoniarz z klasy 6. Jurorami byli: Ks. Damian Jacek, Pani Dyrektor – Maria Bysiewicz oraz pan Adrian Moskal.

Autor: Chmura Karolina, klasa V.

Zapraszamy do galerii!


Dzień Dziecka w naszej szkole!

Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej organizuje ,,Dzień Dziecka’’ od godz.8.00 do 12.00. W czasie imprezy odbędzie się konkurs na najlepszego aktora z klas 4-6.

Za pierwsze 3 miejsca będą wspaniałe nagrody oraz wyróżnienia. Dla pozostałych małe upominki. Dla wszystkich będą lody i zapiekanki oraz napoje gazowane.

Odbędzie się również spektakl w wykonaniu uczniów z klas 4-6.

AUTORZY TEKSTU: KLASA V

KAROLINA CHMURA

WERONIKA JANTOŃ

HUBERT WOJTANOWSKIWycieczka do Brzezin!

6. maja uczniowie klas IV-VI odwiedzili muzeum w pobliskich Brzezinach. W drodze powrotnej opiekunowie wraz z uczniami zorganizowali sobie pieczenie kiełbasek na ognisku Cool!
Zapraszamy do galerii!Feriowy wyjazd na lodowisko do Dębicy!

Zapraszamy do galerii!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Kultury w Wisniowej na Ferie 2014!

http://okwisniowa.pl/pliki/2014/FERIE_2014.pdf


Wigilia szkolna


W piątek, 20. grudnia w naszej szkole odbyła się uroczysta wigilia szkolna. Wszyscy łamali się opłatkiem, spożywali wigilijne potrawy, a na koniec odbyło się wspólne kolędowanie!


ZABAWA ANDRZEJKOWA

Zapraszamy do galerii!


AKADEMIA Z OKAZJI

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI!

We wtorek, 12 listopada, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali okoliczniściowe przedstawienie z okzji Święta Niepodległości.


Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Zapraszamy do galerii!


Wycieczki szkolne: Na Kamień, do Krynicy


i w Bieszczady

Zapraszamy do galerii!


Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski

pod hasłem "Znani poeci - dzieciom".

Zapraszamy do galerii!


Fotokronika z ferii w naszej szkole!

Zapraszamy do Galerii!


Informacje na temat cyfryzacji!

cyfryzacja

Wszystkich zainteresowanych zmianami w nadawaniu telewizji naziemnej zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych NTC - Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Polecane strony:

http://cyfryzacja.gov.pl/

http://www.krrit.gov.pl/telewizja-cyfrowa/

http://rzeszow.uw.gov.pl/cyfryzacja.html

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji multimedialnej (pobierz prezentację)


Prośba o 1% podatku dla naszej szkoły!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku z rozliczenia rocznego za  2012 r.
Naszym celem jest zakup sprzętu sportowego, organizacja darmowych wycieczek oraz dodatkowych zajęć dla uczniów.
Droga przekazania darowizny w postaci 1% Państwa podatku jest prosta - wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000270261, natomiast w rubryce "Cel szczegółowy 1%" wpisać SP Jaszczurowa

Zdjęcie z instrukcją wypełniania


Próbny sprawdzian szóstoklasisty z OPERONEM!

Informujemy rodziców uczniów klasy VI, że w dniu 10.01.2013 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1000 w naszej szkole odbędzie się sprawdzian próbny szóstoklasistów przygotowant przez wydawnictwo OPERON.


Pasowanie na ucznia!

DSCN1257

W piątek, 19 października w szkole odbyło się pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.

Wśród zaproszonych gości, oprócz rodziców, znaleźli się: pan wójt Gminy Wiśniowa - Tadeusz Przywara, pan Roman Klocek - dyrektor ZEASu oraz pani Dorota Polańska - kadrowa.

Po uroczystości pasowania na uczniów jedna z naszych nauczycielek - mgr Marzena Błoniarz złożyła uroczyste ślubowanie na nauczyciela mianowanego.

Zapraszamy do galerii!


W dniu 9. września 2012 r. w Jaszczurowej odbędą się Gminne Dożynki.

Szczegółowe informacje na afiszu. (zobacz afisz)

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 stycznia 2024 16:11
 

Aktualności


Dzisiaj jest: Sobota
24 Lutego 2024
Imieniny obchodzą
Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz,
Lucjusz, Maciej, Piotr

Do końca roku zostało 312 dni.
Zodiak: Ryba

Losowe zdjęcie z galerii

Ile do końca roku szkolnego?

 : : :  (dni:godzin:minut:sekund)